Archive for: octobre 10th, 2019

KAULI YA MHESHIMIWA WAZIRI WA HAKI ZA BINADAMU USTAWI WA JAMII NA JINSIA KUHUSU MAADHIMISHO YA SIKU YA KIMATAIFA YA MSICHANA, toleo la 2019

1. Mnamo Oktoba 11 ya kila mwaka, Burundi inajiunga na nchi zingine za ulimwenguni kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Msichana. Ni siku ya kujiuliza, ya utetezi ya mwamko na ya kujitolea kwa msichana.

Mhashimiwa Waziri wa Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia Bwana Martin NIVYABANDI akisoma tanganzo kuhusu maadhimisho ya Sikuu Kuu ya Kimataifa ya Msichana (picha na Elie HARINDAVYI)

2. Leo, msichana wa Burundi anakabiliwa na changamoto kubwa: kutomaliza masomo darasani kama inavyotakiwa, na hivyo kutofika kwa ukuaji wake halisi.

3. Siku hii inakuja wakati ambapo Serikali ya Burundi inafurahiya uwepo wa mfumo wa udhibiti na njia zinazofaa kukuza na ulinzi wa wasichana. Tunanukuu kuanzishwa kwa shule ya msingi hadi mwaka tisa  ambayo inaruhusu wanafunzi kufikia ukomavu fulani kuelewa faida za kusoma. Kwa upande mwingine, kupata ujuzi muhimu unaowawezesha kujumuishwa kikamilifu katika maisha ya kiuchumi na kijamii bila ugumu.

4. Kwa hivyo mada ya maadhimisho yaliyochaguliwa kwa mwaka huu ni: « Kuhimiza maendeleo endelevu ya msichana wa Burundi ».

5. Mada hii inawataka watendaji wote wanaofanya kazi katika uwanja wa kukuza na kulinda wasichana kuwekeza zaidi katika kukuza haki zao, kinga yao na uundaji wa mazingira mazuri kwa maendeleo yake.

6. Kwa hivyo, wakati msichana anachukuliwa sawa sawa kama kaka yake katika familia, anapata elimu bora na haki zake zinalindwa, inamruhusu kutambua ndoto zake za maisha na kuweza kushiriki vizuri katika maendeleo ya nchi na familia yake kama mama anayestahili atakapofunga ndoa.

7. Ni katika muktadha huu kwamba Serikali ya Burundi inafanya kazi ya kulinda haki za wasichana na kuinua ufahamu wao ili wawe na heshima waachane na tabia ya upotevu, ila waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo binafsi.

8. Nchini Burundi, sherehe rasmi za kuadhimisha siku kuu hiyo  zitafanyika tarehe 11 Oktoba, 2019 huko Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa nchi yetu, katika maeneo ya  shule ya ufundi wa manesi ya Gitega.

9. Tunatoa wito kwa warundi wote kuja kwa wingi kwenye sherehe hizo hasa wakaaji wa Gitega na kuunga mkono kila msichana, aweze kupambana na Umasikini ili afike mahali pamaendeleo yake.

10. Tunawatakieni siku kuu Njema yenye furaha kwa wasichana wote

11. Asante! Mungu awakubariki!

 

STATEMENT BY THE MINISTER OF HUMAN RIGHTS, SOCIAL AFFAIRS AND GENDER AT THE OCCASION OF THE CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL, 2019 edition

1.   On October 11 of each year, Burundi joins other countries of the world to celebrate the International Day of the Girl. It’s a day of questioning, advocacy, awareness and commitment to the girl.

Martin NIVYABANDI, Minister of Human Rights, Social Affairs and Gender when reading the statement (Photo by Elie HARINDAVYI)

 2.   Today, the Burundian girl faces a major challenge: the non-completion of the school curriculum and consequently the non-arrival to her actual development. 

3.   This day comes at a time when the Government of Burundi is satisfied to have put in place a regulatory framework and mechanisms favorable to the promotion and protection of girls. We give an example of the introduction of the basic school. The merger of 6 years of primary and 3 years of high school into a single cycle that allows students to reach a certain maturity to understand the benefits of school in order to be graduated and on the other hand, to acquire the necessary skills enabling her to be effectively reintegrated into socio-economic life without difficulty. 

4.   Hence the theme of the celebration chosen for this year is: « Encourage the sustainable development of the Burundian girl ». 

5.   This theme calls on all actors working in the field of the promotion and protection of girls to invest more in the promotion of their rights, their protection and the creation of an environment conducive to His development. 

6.   Thus, when the girl receives equal treatment as her brother boy in the family receives a quality education and his rights are protected, it allows him to realize his dreams for life and to be able to participate effectively in development of the country and her family as a worthy mother after marriage. 

7.   It is in this context that the Government of Burundi is working to protect the rights of girls and to raise girls’ awareness of responsible and dignified behavior, as well as to carry out the activities of Self-development. 

8.   At the national level, the official ceremonies marking this day will take place on 11 October 2019 in Gitega, the political capital of the country, in the walls of the paramedical school of Gitega.

9.   In this regard, we make a strong appeal to everyone to come massively to these ceremonies and to make this day dedicated to the girl, the expression of an encouragement for every girl who has to fight to get to her development.

 10.    We wish a happy birthday to all the girls  

11.    Thank you! God bless you !

ITANGAZO RY ‘UBUSHIKIRANGANJI BW’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE IHIMBAZWA RY’UMUNSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE UMWIGEME, édition 2019

 1. Kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaza Umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ni akaryo ko kwibutsa, gukubitiza agatima mpembero no kwiyemeza gushigikira umwigeme.
 2. Nyakubahwa Martin NIVYABANDI, Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma itangazo ryo guhimbaza Umusi mpuzamakungu wahariwe Umwigeme imbere y’amabenyeshamakuru (ifoto na Elie HARINDAVYI)

  Muri iki gihe, umwana w’umwigeme arahura n’ingorane zitandukanye : aha twovuga nko kutarangiza amashure nk’uko vyategerezwa.

 3. Uno mwaka, uwo munsi mukuru ushitse mugihe Leta y’Uburundi iheruka gutera intabwe muguteza imbere umwana w’umwigeme. Aha twovuga nk’ishirwaho ry’ishure shingiro. Gufatanya imyaka itandatu y’amashure y’intango n’itatu y’ay’isumbuye, bituma umwigene atahura neza akamaro k’ishure no kuyabandanya gushika arngije.  Ku rundi ruhande, iyo adashoboye kuyarangiza, aba amaze kuronka ubumenyi bumutuma yitunganya neza muri kazoza kiwe gutyo agashikira iterambere.
 4. Nico gituma icivugo c’uno mwaka kivuga kiti : «Dushigikire iterambere rirama ry’umwigeme w’umurundikazi».
 5. Ico civugo gihamagarira abo bose bakorera mu gisata c’iterambere ry’umwigeme kwitaho gusumba ku muteza imbere mu bisata vyose no kubahiriza agateka kiwe.
 6. Iyo umwigeme aronkejwe indero ibereye, akitabwaho bikwiye mu muryango, akongera  agakingirwa mu gateka kiwe cokimwe na musazawe mumuryango,  bituma yitegurira neza kazoza  kiwe, gurtyo akabona gushika ku ndoto ziwe zo mu  buzima no kuzovamwo umukenyezi abushitse.
 7. Ni muri iyo ntumbero Leta y’Uburundi yahagurukiye kurwanya ico cose kiza gihungabanya agateka k’umwigeme, ikongera igahimiriza abigeme kugendera akabanga no kwitwararika  ibikorwa vyo kwiteza imbere.
 8. Hano mu gihugu cacu, ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera ku Murwa Mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega, kw’ishure ry’isumbuye ry’ubuvuzi kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu 2019.
 9. Tukaba dutumiriye abarundi bose kuzitabira ivyo birori kandi ngo bahimbaze uwo musi mukuru wahariwe umwana w’uwigeme mu kanyamuneza, batera intege umwigeme wese kugira ashikire iterambere rirama.
 10. Turipfurije umusi mukuru mwiza abana b’abigeme bose.
 11. Murakoze ! Imana Ibahezagire !

 

DECLARATION DU MINISTERE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE, édition 2019

 1. Le 11 Octobre de chaque année, le Burundi se joint à d’autres pays du monde pour célébrer la Journée Internationale de la Fille. C’est une journée d’interpellation, de plaidoyer, de prise de conscience et d’engagement au profit de la fille.
 2. martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre entrain de lire la Déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de Fille

  Aujourd’hui, la jeune fille burundaise fait face à un défi important : le non achèvement du cursus scolaire et par conséquent la non-arrivée à son développement effectif.

 3. Cette journée intervient au moment où le Gouvernement se félicite d’avoir mis en place un cadre réglementaire et des mécanismes favorable à la promotion et protection de la fille au Burundi. Nous citons l’introduction de l’école fondamentale. La fusion des 6 années d’études primaires et 3 années du secondaire en un seul cycle qui permet aux écoliers d’atteindre une certaine maturité de comprendre les bienfaits de l’école afin de pourvoir choisir la continuer. D’un autre côté de se doter des compétences nécessaires leur permettant une réinsertion effective dans la vie socio-économique sans difficultés.
 4. D’où le thème de la célébration retenu pour cette année est :«Encourageons le développement durable de la fille burundaise».
 5. Ce thème interpelle tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection de la fille à s’investir davantage en faveur de la promotion de ses droits, de sa protection ainsi que de la création d’un environnement favorable à son développement.
 6. Ainsi, lorsque la fille bénéficie d’un traitement égalitaire que son frère garçon au sein de la famille, reçoit une éducation de qualité et que ses droits sont protégés, cela lui permet de réaliser ses rêves pour la vie et pouvoir participer effectivement au développement du pays et de sa famille en tant que mère digne de son nom au moment où elle aura fondé son foyer.
 7. C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Burundi s’attèle à la protection des droits de la fille et à la sensibilisation des filles en faveur d’un comportement responsable et digne, ainsi qu’à la réalisation des activités d’auto-développement.
 8. Au niveau national, les cérémonies officielles marquant cette journée auront lieu le 11 octobre 2019 à Gitega, capitale politique du pays, dans les enceintes de l’école Paramédicale de Gitega.
 9. A cet égard, nous lançons un appel vibrant à tout le monde à venir massivement à ces cérémonies et pour faire de cette journée dédiée à la fille, l’expression d’un encouragement pour chaque fille qui doit se battre pour arriver à son développement.
 10. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les filles
 11. Je vous remercie ! Que Dieu vous Bénisse !