Category: Non classé

KAULI YA MHESHIMIWA WAZIRI WA HAKI ZA BINADAMU USTAWI WA JAMII NA JINSIA KUHUSU MAADHIMISHO YA SIKU YA KIMATAIFA YA MSICHANA, toleo la 2019

1. Mnamo Oktoba 11 ya kila mwaka, Burundi inajiunga na nchi zingine za ulimwenguni kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Msichana. Ni siku ya kujiuliza, ya utetezi ya mwamko na ya kujitolea kwa msichana.

Mhashimiwa Waziri wa Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia Bwana Martin NIVYABANDI akisoma tanganzo kuhusu maadhimisho ya Sikuu Kuu ya Kimataifa ya Msichana (picha na Elie HARINDAVYI)

2. Leo, msichana wa Burundi anakabiliwa na changamoto kubwa: kutomaliza masomo darasani kama inavyotakiwa, na hivyo kutofika kwa ukuaji wake halisi.

3. Siku hii inakuja wakati ambapo Serikali ya Burundi inafurahiya uwepo wa mfumo wa udhibiti na njia zinazofaa kukuza na ulinzi wa wasichana. Tunanukuu kuanzishwa kwa shule ya msingi hadi mwaka tisa  ambayo inaruhusu wanafunzi kufikia ukomavu fulani kuelewa faida za kusoma. Kwa upande mwingine, kupata ujuzi muhimu unaowawezesha kujumuishwa kikamilifu katika maisha ya kiuchumi na kijamii bila ugumu.

4. Kwa hivyo mada ya maadhimisho yaliyochaguliwa kwa mwaka huu ni: « Kuhimiza maendeleo endelevu ya msichana wa Burundi ».

5. Mada hii inawataka watendaji wote wanaofanya kazi katika uwanja wa kukuza na kulinda wasichana kuwekeza zaidi katika kukuza haki zao, kinga yao na uundaji wa mazingira mazuri kwa maendeleo yake.

6. Kwa hivyo, wakati msichana anachukuliwa sawa sawa kama kaka yake katika familia, anapata elimu bora na haki zake zinalindwa, inamruhusu kutambua ndoto zake za maisha na kuweza kushiriki vizuri katika maendeleo ya nchi na familia yake kama mama anayestahili atakapofunga ndoa.

7. Ni katika muktadha huu kwamba Serikali ya Burundi inafanya kazi ya kulinda haki za wasichana na kuinua ufahamu wao ili wawe na heshima waachane na tabia ya upotevu, ila waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo binafsi.

8. Nchini Burundi, sherehe rasmi za kuadhimisha siku kuu hiyo  zitafanyika tarehe 11 Oktoba, 2019 huko Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa nchi yetu, katika maeneo ya  shule ya ufundi wa manesi ya Gitega.

9. Tunatoa wito kwa warundi wote kuja kwa wingi kwenye sherehe hizo hasa wakaaji wa Gitega na kuunga mkono kila msichana, aweze kupambana na Umasikini ili afike mahali pamaendeleo yake.

10. Tunawatakieni siku kuu Njema yenye furaha kwa wasichana wote

11. Asante! Mungu awakubariki!

 

STATEMENT BY THE MINISTER OF HUMAN RIGHTS, SOCIAL AFFAIRS AND GENDER AT THE OCCASION OF THE CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL, 2019 edition

1.   On October 11 of each year, Burundi joins other countries of the world to celebrate the International Day of the Girl. It’s a day of questioning, advocacy, awareness and commitment to the girl.

Martin NIVYABANDI, Minister of Human Rights, Social Affairs and Gender when reading the statement (Photo by Elie HARINDAVYI)

 2.   Today, the Burundian girl faces a major challenge: the non-completion of the school curriculum and consequently the non-arrival to her actual development. 

3.   This day comes at a time when the Government of Burundi is satisfied to have put in place a regulatory framework and mechanisms favorable to the promotion and protection of girls. We give an example of the introduction of the basic school. The merger of 6 years of primary and 3 years of high school into a single cycle that allows students to reach a certain maturity to understand the benefits of school in order to be graduated and on the other hand, to acquire the necessary skills enabling her to be effectively reintegrated into socio-economic life without difficulty. 

4.   Hence the theme of the celebration chosen for this year is: « Encourage the sustainable development of the Burundian girl ». 

5.   This theme calls on all actors working in the field of the promotion and protection of girls to invest more in the promotion of their rights, their protection and the creation of an environment conducive to His development. 

6.   Thus, when the girl receives equal treatment as her brother boy in the family receives a quality education and his rights are protected, it allows him to realize his dreams for life and to be able to participate effectively in development of the country and her family as a worthy mother after marriage. 

7.   It is in this context that the Government of Burundi is working to protect the rights of girls and to raise girls’ awareness of responsible and dignified behavior, as well as to carry out the activities of Self-development. 

8.   At the national level, the official ceremonies marking this day will take place on 11 October 2019 in Gitega, the political capital of the country, in the walls of the paramedical school of Gitega.

9.   In this regard, we make a strong appeal to everyone to come massively to these ceremonies and to make this day dedicated to the girl, the expression of an encouragement for every girl who has to fight to get to her development.

 10.    We wish a happy birthday to all the girls  

11.    Thank you! God bless you !

ITANGAZO RY ‘UBUSHIKIRANGANJI BW’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE IHIMBAZWA RY’UMUNSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE UMWIGEME, édition 2019

 1. Kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaza Umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ni akaryo ko kwibutsa, gukubitiza agatima mpembero no kwiyemeza gushigikira umwigeme.
 2. Nyakubahwa Martin NIVYABANDI, Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma itangazo ryo guhimbaza Umusi mpuzamakungu wahariwe Umwigeme imbere y’amabenyeshamakuru (ifoto na Elie HARINDAVYI)

  Muri iki gihe, umwana w’umwigeme arahura n’ingorane zitandukanye : aha twovuga nko kutarangiza amashure nk’uko vyategerezwa.

 3. Uno mwaka, uwo munsi mukuru ushitse mugihe Leta y’Uburundi iheruka gutera intabwe muguteza imbere umwana w’umwigeme. Aha twovuga nk’ishirwaho ry’ishure shingiro. Gufatanya imyaka itandatu y’amashure y’intango n’itatu y’ay’isumbuye, bituma umwigene atahura neza akamaro k’ishure no kuyabandanya gushika arngije.  Ku rundi ruhande, iyo adashoboye kuyarangiza, aba amaze kuronka ubumenyi bumutuma yitunganya neza muri kazoza kiwe gutyo agashikira iterambere.
 4. Nico gituma icivugo c’uno mwaka kivuga kiti : «Dushigikire iterambere rirama ry’umwigeme w’umurundikazi».
 5. Ico civugo gihamagarira abo bose bakorera mu gisata c’iterambere ry’umwigeme kwitaho gusumba ku muteza imbere mu bisata vyose no kubahiriza agateka kiwe.
 6. Iyo umwigeme aronkejwe indero ibereye, akitabwaho bikwiye mu muryango, akongera  agakingirwa mu gateka kiwe cokimwe na musazawe mumuryango,  bituma yitegurira neza kazoza  kiwe, gurtyo akabona gushika ku ndoto ziwe zo mu  buzima no kuzovamwo umukenyezi abushitse.
 7. Ni muri iyo ntumbero Leta y’Uburundi yahagurukiye kurwanya ico cose kiza gihungabanya agateka k’umwigeme, ikongera igahimiriza abigeme kugendera akabanga no kwitwararika  ibikorwa vyo kwiteza imbere.
 8. Hano mu gihugu cacu, ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera ku Murwa Mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega, kw’ishure ry’isumbuye ry’ubuvuzi kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu 2019.
 9. Tukaba dutumiriye abarundi bose kuzitabira ivyo birori kandi ngo bahimbaze uwo musi mukuru wahariwe umwana w’uwigeme mu kanyamuneza, batera intege umwigeme wese kugira ashikire iterambere rirama.
 10. Turipfurije umusi mukuru mwiza abana b’abigeme bose.
 11. Murakoze ! Imana Ibahezagire !

 

DECLARATION DU MINISTERE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE, édition 2019

 1. Le 11 Octobre de chaque année, le Burundi se joint à d’autres pays du monde pour célébrer la Journée Internationale de la Fille. C’est une journée d’interpellation, de plaidoyer, de prise de conscience et d’engagement au profit de la fille.
 2. martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre entrain de lire la Déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de Fille

  Aujourd’hui, la jeune fille burundaise fait face à un défi important : le non achèvement du cursus scolaire et par conséquent la non-arrivée à son développement effectif.

 3. Cette journée intervient au moment où le Gouvernement se félicite d’avoir mis en place un cadre réglementaire et des mécanismes favorable à la promotion et protection de la fille au Burundi. Nous citons l’introduction de l’école fondamentale. La fusion des 6 années d’études primaires et 3 années du secondaire en un seul cycle qui permet aux écoliers d’atteindre une certaine maturité de comprendre les bienfaits de l’école afin de pourvoir choisir la continuer. D’un autre côté de se doter des compétences nécessaires leur permettant une réinsertion effective dans la vie socio-économique sans difficultés.
 4. D’où le thème de la célébration retenu pour cette année est :«Encourageons le développement durable de la fille burundaise».
 5. Ce thème interpelle tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection de la fille à s’investir davantage en faveur de la promotion de ses droits, de sa protection ainsi que de la création d’un environnement favorable à son développement.
 6. Ainsi, lorsque la fille bénéficie d’un traitement égalitaire que son frère garçon au sein de la famille, reçoit une éducation de qualité et que ses droits sont protégés, cela lui permet de réaliser ses rêves pour la vie et pouvoir participer effectivement au développement du pays et de sa famille en tant que mère digne de son nom au moment où elle aura fondé son foyer.
 7. C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Burundi s’attèle à la protection des droits de la fille et à la sensibilisation des filles en faveur d’un comportement responsable et digne, ainsi qu’à la réalisation des activités d’auto-développement.
 8. Au niveau national, les cérémonies officielles marquant cette journée auront lieu le 11 octobre 2019 à Gitega, capitale politique du pays, dans les enceintes de l’école Paramédicale de Gitega.
 9. A cet égard, nous lançons un appel vibrant à tout le monde à venir massivement à ces cérémonies et pour faire de cette journée dédiée à la fille, l’expression d’un encouragement pour chaque fille qui doit se battre pour arriver à son développement.
 10. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les filles
 11. Je vous remercie ! Que Dieu vous Bénisse !

IJAMBO RISHIKIRIJWE NA NYAKWUBAHWA UMUSHIKIRANGANJI W’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA KU MUNSI MPUZAMAKUNGU WAHARIWE ABAGEZE MU ZABUKURU, UMWAKA W’IBIHUMBI BIBIRI NA CUMI N’ICENDA

Nyakubahwa Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Martin NIVYABANDI igihe yariko arasoma itanga rijanye no guhimbaza umunsi Mukuru Mpuzamakungu wahariwe abageze muzabukuru (Photo par Elie HARINDAVYI)

 1. Umunsi Mpuzamakungu wahariwe Abageze mu Zabukuru wama uhimbazwa Igenekerezo rya mbere Gitugutu, uko umwaka utashe, mu ntumbero yo gushimangira ico Abageze mu Zabukuru batumariye twongera turabira hamwe ingorane bagiye barahura m’ubuzima.
 2. Ngaha mu Gihugu cacu, twashimye guhimbaza uwo musi mukuru ku civugo kivuga giti: « DUSHIGIKIRANE, TWIRINDE IKUMIRANA RIFATIYE KU MYAKA».
 3. Muti none Leta y’Uburundi yoba imaze gukorera iki abo bakurambere bacu? Haramaze gufatwa ingingo atari nke zo gushigikira abageze mu zabukuru, aha twovuga nk’izi zikurikira:
 • Kugiriranira amasezerano n’ibigo canke amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru, ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo (subsides) ku mwaka ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n’amazi ndetse n’ugufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gutangwa;
 • Kugendera ivyo bigo tukabironsa ibipfungurwa n’ibindi bintu vya nkenerwa;
 • Kuvuza k’ubuntu ba ntahonikora bageze mu zabukuru;
 • Kutegekaniriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru bahora ari abakozi ba Leta.
 1. Mu mwaka w’ibihumbi bibiri na cumi na kabiri (2012), Leta yarashizeho politike y’igihugu ijejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abenegihugu, aho tukabamenyesha ko n’umugambi ndetse n’ikigega (FAPS) bijanye bimaze gushigwaho. Ivyo navyo bikaba bijejwe kwitaho ubwa mbere abatishoboye, abageze muzabukuru nabo nyene badasigaye inyuma.
 2. Aha ntitwokwibagira kandi kuvuga icigwa cagizwe n‘Abafurera Bene Yozefu kijanye n’ugutororokanya ivyo abageze mu za bukuru bakenera mu buzima bwabo. Ico cigwa carashikirijwe icese ku mwaka uheze nk’aya mango, aho ndetse twaciye dufundikira hamwe ibikorwa nyamukuru twokora mu mwaka wose uhereye ico gihe gushika umusi tuzohimbariza uwundi musi mukuru wagenewe abakurambere bacu.  Ni naco gituma hategekanijwe uruganda rwo kurabira hamwe ivyaranguwe muri uyu mwaka uheze hisunzwe ivyo bikorwa vyari vyategekanijwe.
 3. Twagire kandi tuvuge ko iruhande y’ico cigwa, bisabwe na Leta y’Uburundi, habaye kandi icigwa co kuraba ko ibigo bishinzwe gutegekaniriza kazoza abakozi ba Leta vyoraba ingene ukubaho ku banywanyi bavyo kwokwisununura. Si ivyo gusa, bisabwe na Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu cacu Petero NKURUNZIZA, haheruka gushigwaho umugwi ujejwe kurabira hamwe ingene abagezi muza bukuru bose bo mu gihugu cacu bovuzwa k’ubuntu, tukaba turindiranye igishika ibizova muri uwo mugwi.
 1. Naho tudondaguye ibitari bike Leta ikorera abageze mu zabukuru, ntitwokwirengagiza kandi ko hakiriho abakurambere atari bake bugarijwe n’ibibazo bitandukanye aha ndetse hakaba hariho n’abo duherutse gukura mw’ibarabara bari babeshejweho n’ugusegerereza. Leta y’Uburundi yiyemeje kubandanya ikora ukwo ishoboye kugira ngo buke buke abageze mu zabukuru bagende bagira akarusho, aha tukaba twemeza tudakekeranya ko inyishu ya mbere ibereye iri muri ca gikorwa co gushigikirana mu kibano catangura ubwa mbere mu gihugu cacu mu kwezi kwa mukakaro mu mwaka w‘2017.
 2. Ngaha mu gihugu cacu, uwo munsi uzohimbazwa ku munsi wa kabiri, igenekerezo rya 01 gitugutu, mu ntara ya Muramvya muri Komine Rutegama. Kakazoba ari akaryo keza ko gushigikira abageze mu zabukuru batishoboye kurusha abandi bazoba batowe n’abajejwe intwaro aho ndetse hazoca hashikirizwa n’ivyaranguwe bikomoka ku migambi n’ibikorwa vyatunganijwe hisunzwe ya  matohoza yagizwe n’umuryango w‘abafurera “BENEYOZEFU“ bashigikiwe n’ishirahamwe “Solidarité Mondiale“ kubijanye n’ivyankerwa vya misi yose kubageze mu zabukuru.
 3. Ku bageze mu za bukuru mwese, turabipfurije umunsi mukuru mwiza!!

DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES AGEES, EDITION 2019

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lors de la lecture de la déclaration à l’occasion de la Célébration de la Journée Internationale des Personnes Agées

 1. La Journée Internationale des Personnes Agées est célébrée chaque année le 1er Octobre afin de reconnaître les contributions des Personnes Agées et d’examiner les problèmes qui affectent leur vie.
 2. Le thème retenu au niveau national est «  UNISSONS-NOUS  POUR UNE PROTECTION SOCIALE  DE TOUS LES AGES ».
 3. Dans le cadre justement de cette protection, tout en n’étant pas exhaustif, les mesures suivantes ont été prises par le Gouvernement du Burundi :
 • La signature des conventions de partenariat avec les Centres et Associations œuvrant en faveur des personnes âgées avec comme corollaire l’octroi des subsides annuelles, le paiement des factures de l’eau et de l’électricité et l’exonération des biens et services destinés à cette catégorie en provenance de l’étranger ;
 • Visite et distributions des vivres et non vivres à ces centres et associations ;
 • L’assistance médicale aux personnes âgées vulnérables ;
 • La pension ainsi que la carte mutuelle de la fonction publique sont accordées aux retraités, etc.

4. Aussi, au cours de l’année 2012, notre Gouvernement s’est doté de la Politique Nationale de Protection Sociale et une stratégie nationale pour sa mise en œuvre est déjà en place de même que le Fonds d’Appui à la Protection Sociale « FAPS ». Cette Stratégie et ce fonds accordent une attention particulière aux groupes vulnérables en général et aux personnes âgées en particulier.

5. Notons également   que six stratégies envisageant la protection et les activités d’accompagnement en faveur des Personnes Agées ont été arrêtées le 1er octobre de l’année passée et cette année, on aura l’occasion d’évaluer les réalisations y relatives au moment des cérémonies marquant la présente journée.

6. En plus de l’étude de faisabilité pour les soins de santé gratuits au profit de toutes les personnes âgées qui a été commanditée par le Gouvernement du Burundi, ce dernier a déjà aussi recommandé aux institutions de sécurité sociale de voir dans quelle mesure améliorer la pension liée à la retraite.

7. Malgré toutes ces mesures prises par le Gouvernement, nous sommes sans ignorer qu’il y a des personnes âgées qui se trouvent encore dans des conditions très critiques et d’autres qui viennent d’être retirés de la rue. Pour toutes ces difficultés que rencontrent les personnes âgées, le Gouvernement du Burundi s’engage à ne ménager aucun effort dans la limite des moyens à sa disposition en vue de toujours leur prêter mains fortes et nous sommes convaincus que le premier remède viendra de cette solidarité locale qui a été lancée au mois de juillet 2017.

 8. Dans notre pays, cette journée sera célébrée le mardi, 01er  octobre 2019 dans la Province de Muramvya, Commune Rutegama où il sera question d’appuyer et d’assister en vivres et non vivres  les personnes âgées vulnérables identifiées et procéder également à l’évaluation des réalisations qui ont été faites durant l’année écoulée par rapport aux six stratégies arrêtées, résultant de la restitution de l’étude sur les besoins des personnes âgées réalisée par la Congrégation des Frères « BENEYOZEFU » avec le soutien de l’Organisation Solidarité Mondiale.

9. Bonne fête à toutes les personnes âgées !!

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUSHIKIRANGANJI W’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE UMUSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE ABASANGABUTAKA, UMWAKA WA 2019

Par Elie HARINDAVYI

 

Felix NGENDABANYIKWA, Umunyamabanga Ntayegayezwa mu Bushikiranganji bw’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma Itangazo

Mu mwaka w’1994, Inama Mpuzamakungu (mu ngingo yayo ya 49/214) yaremeje igenekerezo rya 09 Myandagaro nk’umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe abasangwabutaka, uwo musi mukuru ukaba uhimbazwa buri mwaka.

Intumbero y’uwo musi mukuru ni iyo gukomeza gufashanya ku rwego mpuzamakungu kugira ngo hatorwe umuti w’ibibazo abasangwabutaka bafise, na canecane nko mu bisata vy’agateka ka zina muntu, ubutungane, ibidukikije, iterambere, indero, n’amagara y’abantu.

Muri uyu mwaka w’2019, icivugo mpuzamakungu c’uyu musi ni « Umwaka wahariwe indimi z’Abasangwabutaka ». Aha iwacu mu Burundi, muri uno mwaka, uyu musi tuwuhimbaje kuri iki civugo: «  Dushigikire Abasangwabutaka mw’iterambere ».

Leta y’Uburundi yarafashe ingingo yo guteza imbere imirwi yose y’abarundi, idasize inyuma Abatwa. Ni muri iyo ntumbero Leta yafashe ingingo zo guhangana n’ibibazo Abatwa bafise mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu, nazo zikaba ari nk’izi :

 • Abatwa baraserukiwe mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka, mu Nama ya Afirika y’ubuseruko; mu bugenduzi bukuru bwa Leta, mu murwi w’igihugu ujejwe ivy’amatongo n’ayandi matungo, mu murwi ujejwe ivyo kuvugana ukuri n’ukurekuriranira, no mu bindi

 

 • Leta y’Uburundi yararanguye imigambi y’iterambere itari mike itibagiye abatwa mu burimyi, ubworozi, kwivuza n’ibindi kugirango Abatwa ntibasigare inyuma mw’iterambere ry’igihugu. gutanga ibitungwa bitobito mu benegihugu, kwubakira Abatwa amazu meza; guha Abatwa amakarata abafasha kwivuza (CAM) ; kubafasha kwijukira kurima igitegwa c’ikawa ; kubashira mu mugambi MERANKABANDI, n’ibindi. Ariko  ingorane z’Abatwa zose ntizatorewe umuti mugabo Leta   y’Uburundi irabandanya gukora ukwo ishoboye kugirango Abatwa nabo baronke uburenganzira bwabo co kimwe n’abandi benegihugu.

Mubijanye n’iterambere rirama, tuzokwitwararika igisata c’indero mu mashure ku Batwa, na cane cane kuko ari rwo rufunguruzo rw’iterambere mu bindi bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu. Tubasaba ariko nabo gufatana mu nda, baronderere iterambere hamwe.nibakomeze umugambi w’amashirahamwe baje hamwe n’abandi barundi kugira dushikire iterambere rirama ata n’umwe asigaye inyuma.

Turangije, twifuriza umunsi mukuru mwiza abarundi bose cane cane Abatwa, uzobera mu ntara ya Gitega ku gacimbiri Zege komine Gitega italiki 09/08/2019.

 

NI HARAMBE AGATEKA KA ZINA MUNTU  MU BURUNDI

TUGIRE UMUNSI MUKURU MWIZA W’ABASANGWABUTAKA

MU BURUNDI NO KW’ISI YOSE

 

IMANA IBAHEZAGIRE

MURAKOZE

DECLARATION DU MINISTRE DES DROITS DE L’HOMME, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE LORS DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES

Par Elie HARINDAVYI

 

Felix NGENDABANYIKWA, Secrétaire Permanent au Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lit la Déclaration

En 1994, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire du 9 août la Journée internationale des populations autochtones (résolution 49/214), qui est célébré  chaque année.

Le but de cette décision est de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que les droits de l’homme, l’environnement, le développement, l’éducation et la santé.

Au niveau international, le thème de cette Journée pour l’Année 2019 est « Année internationale des langues autochtones » et au Burundi, le thème est : « Ensemble pour le développement des Peuples Autochtones au Burundi ».

Le Gouvernement du Burundi s’est engagé à assurer la promotion de tous les groupes sociaux dont les Batwa. C’est pour cela que des mesures ont été initiées pour relever certains défis rencontrés par cette communauté dans des domaines clés de la vie quotidienne.

Les Batwa sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Sénat, à l’Assemblée de l’Afrique de l’Est, à l’Inspection Générale de l’Etat, à la Commission Nationale Terres et Autres Biens, à la Commission Vérité Réconciliation et à la Commission de l’Unité nationale et ailleurs.

Le Gouvernement du Burundi  a déjà développé des projets pour faciliter une intégration effective des Batwa dans la société burundaise, notamment :

 • Appui agricole et en logement ;
 • Appui agricole (bétail), en logement ;
 • Assistance médicale (CAM) ;
 • Intégration au projet MERANKABANDI
 • La régularisation des mariages chez les familles Batwa ;

Néanmoins tous les défis en matière de développement et d’intégration des Batwa ne sont pas levés mais le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour faciliter aux Batwa l’accès aux mêmes droits que tout autre citoyen burundais et l’accent sera mis sur l’éducation, clé du développement

Nous invitons tous les batwa à s’impliquer dans la recherche de leur développement en envoyant leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent accéder à tous les avantages que procure la scolarisation.

Nous les encourageons à intégrer davantage le système associatif et coopératif avec la communauté burundaise pour parvenir au développement durable intégré.

Le Gouvernement reste déterminé à garantir un développement durable intégré à la communauté batwa. Nous profitons de cette occasion pour annoncer que la célébration  de la Journée Internationale des Peuples Autochtones se déroulera le 09/08/2019 à la sous colline Zege, commune et province de Gitega.

Bonne fête à la population burundaise en général et à la communauté Batwa en particulier.

Martin NIVYABANDI annonce l’amélioration de la coordination des actions des ONGs partenaires

Martin NIVYABANDI annonce l’amélioration de la coordination des actions des ONGs partenaires

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre a annoncé l’amélioration de la coordination des actions des ONGs partenaires avec ce Ministère lors de la réunion  à l’intention des partenaires regroupant les Organisations du Système des Nations Unies, des ONGs  Internationales et locales ainsi que les Associations ayant signés de partenariats avec ce Ministère, tenu mardi le 25 juin 2019 à Bujumbura.

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociale et du Genre lors de la réunion avec les Représentants des Agences de Nations Unies et des ONG locales et internationales (Photo par Elie HARINDAVYI)

Dans son discours d’ouverture, le Ministre Martin NIVYABANDI a passé en revue la mission assignée au ministère qui consiste essentiellement en la promotion et la protection de différentes catégories des personnes.

A coté de cette mission, il a également en charge la coordination des interventions dans les différents secteurs d’action en faveur des personnes nécessiteuses et particulièrement vulnérables.

Il a rappelé que le but d’organiser cette réunion était de s’assurer de la cohérence entre les planifications des activités des ONG’s partenaires et celles du Plan National de Développement (PND) ; de promouvoir une coopération fructueuse avec tous les partenaires du développement, il s’est référé à la loi n°1/01 du 23 janvier 2017 qui régit actuellement les activités des Organisations Non Gouvernementales Etrangères.

Monsieur le Ministre NIVYABANDI n’a pas manqué à montrer qu’en vertu de cette loi, le rôle du Ministère technique dans sa mise en application est primordial et consiste à assurer le suivi des activités sur terrain et à procéder, le cas échéant, à l’évaluation de leurs activités.

Vue Partielle des Participants (Photo par Elie HARINDAVYI)

Faisant toujours allusion au prescrit de la loi organisant l’action des ONGs, il a précisé qu’une série d’exigences et des obligations y sont mentionnées et portent sur la collaboration des ONGs avec les ministères sectoriels pour déterminer les zones et les domaines d’intervention (l’art 10) ; la signature d’un protocole d’exécution dans un délai d’un mois, faute de quoi la convention est sujette à l’annulation (l’art 11) et la prise en compte des priorités du gouvernement dans la détermination des zones et des domaines d’intervention en suivant une couverture géographique équitable.

Il a enfin exhorté les partenaires à concentrer leurs efforts pour  soutenir les secteurs stratégiques de développement durable et accélérateurs de la croissance économique.

Déroulement de la réunion

Une communication sur l’état des lieux de la collaboration entre le Ministère et ses partenaires a été faite. Quelques constats ont été portés à la connaissance des participants. Après la signature de la convention de partenariat, la quasi-totalité d’ONGs n’en respectent  pas les termes, l’absence de communication est généralisée et les rapports de mise en œuvre des activités ne sont pas donnés.

Au cours des débats, les Directeurs Généraux se sont exprimés tour à tour sur l’état de collaboration entre les différentes Directions Générales du Ministères et ses partenaires sectoriels.

Révérien SIMBARAKIYE, DG de la Réintégration des Sinistrés (Photo par Elie HARINDAVYI)

Le Directeur Général de la Réintégration des Sinistrés Monsieur Révérien SIMBARAKIYE a salué la volonté manifeste des partenaires qui ont contribué dans l’élaboration de la stratégie Nationale des Sinistrés.

Il a tout de même déploré que sa mise en œuvre reste problématique surtout le manque d’un cadre d’évaluation de ses actions, les absences dans les réunions du Groupe Technique des Solutions Durables etc.

Il  a aussi fait  appelé le concours des partenaires pour la réintégration des ex-déplacés de Gatumba et de Nyaruhongoka.

Les Directeurs Généraux lors de la Réunion du Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociale et du Genre avec les Représentants des Agences des NU et des ONGs Locales et Internationales (Photo par Elie HARINDAVYI)

Le Directeur Général de l’Assistance Sociale et de la Solidarité Nationale Monsieur Joseph NDAYISENGA a quant à lui remercié la franche collaboration des partenaires mais à déploré certains d’entre eux qui cherchent à imposer les données qui ont été collectées sans le consensus avec le Gouvernement. Il a aussi parlé des autres organisations qui n’ont pas respecté la loi en vigueur et ont préféré fermé sans un moindre dialogue et passant outre le règlement en vigueur qui interdit la vente du matériel.

Claudine AHISHAKIYE, Directrice Générale de la Promotion de la Femme et de l’Egalité du Genre a.i au moment de la Réunion (Photo par Elie HARINDAVYI)

La Directrice Générale de la Promotion de la Femme et de l’Egalité du Genre a.i, Madame Claudine AHISHAKIYE a, à son tour, dénoncé certains partenaires qui cherchent à échapper les directives et préfèrent aller signer le partenariat avec les autres Ministère surtout dans la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre. Elle a ainsi fait appel aux partenaires d’orienter beaucoup plus les actions dans le programme de renforcement des capacités économiques. Elle a demandé aux partenaires d’alimenter la basée de données genre.

III. Les Echanges

Les interventions des participants ont porté sur les appréciations et les défis.

Conille GARRY, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi (Photo par Elie HARINDAVYI)

Le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies Monsieur Conille GARRY a indiqué  que le développement ne peut se concevoir sans stratégie nationale ainsi qu’une synergie de collaboration.

Pour y parvenir, il a souhaité que le Gouvernement puisse déterminer la responsabilité de chacun des acteurs ce qui permettra de mettre en place une structure efficace de coordination des actions.

Gervais BARAMPANZE, Assistant du Représentant de l’UNFPA a exprimé sa préoccupation de voir converger les efforts pour les interventions thématiques sur les violences basées sur le genre en insistant sur l’élaboration d’un programme d’intégration du genre dans le développent qui, à son avis, fait défaut.

Il a ensuite sollicité le Ministère à donner son avis sur la position à prendre en ce moment où les échéances budgétaires pour les partenaires ne coïncident plus avec celles du Ministère.

Vus Partielle des Participants (Photo par Elie HARINDAVYI)

D’autres interventions faites au cours de la réunion se résument en termes de vœux de promouvoir des actions concertées, faire des planifications conjointes et d’échanger régulièrement des informations.

A la fin des activités de cette réunion, des recommandations ont été formulé. Il s’agit de :

– Instaurer une plateforme solide pour coordonner de manière efficace les interventions du Ministère et de ses partenaires.

– déterminer la responsabilité de chacun des acteurs pour une coordination efficace.

Signalons qu’au total 55 organisation des Agences des Nation et des ONGs Locales et Internationales possédant un partenariat avec le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociale te du Genre avaient répondu présents à cette réunion.

 

 

Une sanction destinée à l’Encouragement de la mendicité des enfants en situation de rue au Burundi

C’est la déclaration de Monsieur Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociale et du Genre lors de son discours de circonstance prononcé à l’occasion de la célébration de la Journée de l’enfant Africain de ce mardi le 18 juin 2019 à BUTERERE en mairie de Bujumbura.

Martin NIVYABANDI, Ministre des droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lors de son discours de circonstance à Buterere

Il a insisté sur la question de mendicité dans la rue où le gouvernement burundais à travers le Ministère en charge de la protection des enfants, celui de l’intérieur et de la sécurité publique ont décidé de mettre fin le phénomène des enfants en situation de rue.

Il a précisé que plus de 3500 enfants et plus de 1400 adultes ont été retiré de la rue et réinsérés dans leurs familles d’origine.

Selon Martin NIVYABANDI, Le phénomène est encouragé la mendicité par les personnes qui donnent à ses enfants ou adultes mendiants une somme d’argent insignifiant, 100Fbu, 200fbu, 500fbu… qui ne vaut rien.

Il encourage ceux qui sont chaleureux de passer aux institutions, services et organisations bien connus qui sont chargé de bien être aux enfants et donner leurs contributions afin que celles-ci les aident dans leur communauté.

C’est dans ce cadre qu’il profité de cette occasion pour inviter toute personne à répondre massivement lors de la semaine dédiée à la solidarité locale.

Le Ministre NIVABANDI n’a pas manqué à rappeler que le programme de gratuité de soin aux enfants de moins de cinq ans et à la scolarisation a apporté un impact positif dans la communauté.

Il a enfin souligné que le gouvernement burundais en collaboration avec les organisations non gouvernemental va continuer à soutenir les enfants et les vulnérables en général dans tout le pays.

Selon Janvier NDIRAHISHA, le Ministre de l’Education et de l’Enseignement des Métier au Burundi, des mesures visant à ramener la discipline ont été entreprises au niveau de ce ministère.

Janvière NDIRAHISHA, Ministre de l’Education et de l’Enseignement des Métier au Burundi

Elle a rappelé à toute personne de décourager le phénomène des enfants qui abandonne l’école tout en se précipitant à la mendicité dans la rue et le recherche du résidu du dépotoir de Buterere.

Freddy MBONIMPA, Maire de la Ville de Bujumbura prononce son discours d’accueil à Buterere

Selon Freddy MBONIMPA, Maire de la Ville de Bujumbura, la Mairie vient en première position avec le nombre élevé des enfants  en situation de rue par rapport aux autres ville du pays.

Il a invité tous les acteurs de conjuguer leurs efforts pour éradiquer le phénomène des enfants en situation de rue.

Jeremy HOPKINS, Représentant de l’UNICEF au Burundi

Du cote des partenaires qui appui le Burundi, Jeremy HOPKINS, représentant de l’UNICEF qui a représenté tous les partenaires dans le domaine de la protection de l’enfance a indiqué que le système des Nations Unies va continuer à soutenir le Gouvernement du Burundi pour la mise  en œuvre de la politique Nationale de protection des droits des enfants au Burundi.

Il a ajouté que plus d’1 million d’enfants ont été enregistrés au niveau de l’Etat Civil et ont pu avoir leurs extraits d’acte de naissance, ce qui leur permet d’accéder librement à plusieurs services notamment la santé et l’Education.

Visité du Ministre et toute la délégation aux deux familles dont leurs enfants se trouvaient dans la rue

Le Ministre ainsi toute la délégation avait d’abord visité les deux familles qui abritent des enfants ex-en enfants en situation de rue dans la zone de BURETERE et des aides composées de vivres et non vivres ont été distribuées à 800 ménages des vulnérables.