3 octobre 2023

Reta y’Uburundi yarakoze vyinshi kandi bishimishije biteza imbere Umurundi kandi bidasiga inyuma Abasangwabutaka

Ivyo ni ivyashikirijwe ni ivyashikirijwe na Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira mu birori vyo guhimbaza umunsi Mukuru wahariwe abasangwabutaka wahimbarijwe muntara ya Ruyigi kuri uyu wa Gatanu igenekerezo rya 18 Myandagaro 2023.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Yavuze ko uwo munsi mukuru  mpuzamakungu wahariwe Abasangwabutaka wahimbajwe ku kucivugo c’igihugu kivuga kiti: “Urwaruka rw’Abasangwabutaka , ishimikiro ry ‘impinduka mw’iterambere”, uka wari guhimbazwa igenekerezo rya 9 Myandagaroro 2023 nkuko bisanzwe ariko kubera iryo genekerezo ryakuriranye n’ibindi bikorwa bihambaye.

Nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abasangwabutaka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Ibiro vy’uwo munsi bikaba vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE.

Yavuze kandi ko ico civugo gishimangira guhindura imico n’imigenzo mibi ikumira Abasangwabutaka kugira tuje k’umurindi w’iterambere ridakumira kandi rirama.

Bamwe mubari bitavye ivyo birori (Ifoto na elie HARINDAVYI)

Ngo “ivyo navyo bishoboka mugihe hari inyifato nshasha yafashwe kugira ihindure ivyiyumviro n’inyifato vya kera bitameze neza maze hakajaho bishasha vy’akamaro bidushikana kw’iterambere twipfuza”. Niko guca adondagura ibitari bike vyaranguwe na Reta y’Uburundi:

 • Gushiraho ibwirizwa nshingiro mu mwaka 2018 rizira gukumira umuntu n’umwe n’ayandi mategeko akingira akongera agateza imbere agateka ka zina muntu;
 • Gushiraho inzego zihurikiwemwo na bose, n’Abasangwabutaka nabo bakaba bariko barashikirwa. Ubu hakaba hariho Umushikiranganji w’Umusangwabutaka, Abashingamateka n’Abakenguzamateka b’Abasangwabutaka, abakozi munzego zitandukanye n’abari mu ma nama mpanuzwajambo y’amakomine;
 • Reta ibandanya gushigikira imigambi iriko irakorwa ifasha abafise amikoro make. Aha twovuga nk’umugambi MERANKABANDI ujejwe gufasha bantahonikora mukubarosa amafaranga kugira bikenure kandi bishingire imigambi mitomito y’iterambere , muri abo bafashwa harimwo n’Abasangwabutaka;
 • Gukomeza umugambi wo   kuvuza  abakenyezi bibungenze n’abana batarakwiza imyaka itanu k’ubuntu, Umugambi wo kwigisha abana k’ubuntu mu mashure nshingiro, hamwe n’umugambi wo kugaburira abana mu mashure nshingiro  mu ntara zimwe zimwe; iyo migambi ikaba idasiga inyuma Abasangwabutaka ;
 • Gufasha kuronka uburaro bwiza abafise amikoro make hamwe n’ Abasangwabutaka, kuronswa amazi meza , kushigikira ibigwati vy’amahoro, hamwe nokwegereza amashure n’amavuriro abenegihugu ;
 • Gushigikira abana b’Abasangwabutaka biga mu mashure yisumbuye mukwiga k’ubuntu no kubaronsa ibikoresho, n’ibindi.
Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, yaciye ahamagarira Abasangwabutaka kwijukira imigambi y’iterambere rirama muguhurumbira amakoperative hamwe n’amashirahamwe yokwiteza imbere maze biborohere kuronswa ingurane mu ma banki kugira bashike kuri kwa  kwishira n’ukwizana ngo Reta nayo ikaba izobandanya ibashigikira.

Yaboneyeho gutera akamo abashigikira Reta mw’iterambere ry’Abasangwabutaka  ngo bafashe bimwe biboneka abasangwabutaka kugira bijukire ibikorwa vy’iterambere bave mubukene, abarundi bose hamwe bagire k’urugero rumwe k’umurindi w’iterambere, bashobore kuzoshika atawusigaye inyuma kuri rya hangiro rya 2040 ry‘igihugu cavuye mubukene na 2060 igihugu giteye imbere.

Nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abasangwabutaka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nawe Nyenecubahiro Umukuru w’Igihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE, Yamenyesheje ko uwo munsi ari umunsi wo kurwanywa ikumirwa iyo riva rikagera.

Ariko yaravuze ko mu burundi hari ico yise Ikumira ryeranda kugirango abatwa nanbo baje kururgero rw’abandi barundi.

Aho akaba yatanze akarorero ko gufata abana bose b’abatwa batoye ikibazo ca Reta guca bashirwa mu mumashure y’akarorero (Ecole d‘Excellence).

Bamwe mubari bitavye ivyo birori (Ifoto na elie HARINDAVYI)

Yanabereye ko kuva ubu bagiye guhabwa amatongo, umuryango wose uronswe n’imiburiburi ihegitari, intara bazosanga batafise amatongo ya Reta, bazoshirwe muntara azoba arimwo, kandi aca abasaba kuzogamburuka iyo bazoba babashize hakiri amatongo.

Nico kimwe n’ikibazo bari bamutuye cerekeye ibumba, yamenyesheje ko ahantu hose hari ibumba, abatwo bazohora barihakura bakabumba, ahubwo aca agirako avuga ko hari umugambi uriko urirwa wo kubigisha kubumba kijambere, maze ngo ibibumbano biva mu gihugu c’Ubushinzwa n’ahandi, bizoheze bikorerwe ngaha muburundi.

Nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abasangwabutaka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Urwaruka rw’abanyeshure b’ababatwa biga kaminuza bakaba barashimiye nyenicubahiro mukumuronsa Urupapuro rw’iteka kukungene yazanye impinduka zidasanzwe mukwitrwararika imiryango y’abatwa.

Ni naco catumye mw’ijambo ryiwe abashimira nawe ati ‘ngira ndabahezagire nanje ». Aca abemerera kubaha inka 2 z’inzungu, , ihegitari y’itongo hamwe n’inkwavu 20, ngo bazobere akarorero urundi rwaruka mukubivyaza umusaruro.

Nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abasangwabutaka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Eka mbere Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu Général Major Evariste NDAYISHIMIYE akaba yaciye agabira inkwavu imiryango y’abatwa kukigrango nabo bagende borore, ziheze zibafashe kuva mubukene.

Hon. Evariste NDIKUMANA yaserukiye abatwa bo mu Burundi (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nawe Hon. Evariste NDIKUMANA yaserukiye abatwa bo muburundi mw’ijambo ryize yarashimiye cane Reta y’uburundi  irongowe na Nyenicubahiro Général Major Evariste NDAYISHIMIYE kuko ngo kuva mwishingwa ryayo hashizwemwo umushikiranganji ava mu muryango wa Batwa ivy’imboneka rimwe mu mateka yu Burundi.

Naho biri uko, Yavuze ko Abatwa bo mu gihugu cose bahanzwe n’ibibazo bitari bike bimwe akaba ari ibi bikurikira yadondaguye:

 1. Ingorane z’amatongo, ubugererwa bukiri mu ntara zimwezimwe z’igihugu no kutagira impapuro ndangamatongo ;
 2. Ingorane zijanye no kutaronka ibumba;
 3. Kutagira uburaro bwiza;
 4. Abana baheba amashure y’ibanze y’isumbuye na kaminuza bitewe n’ubukene buri mu miryango yabo;
 5. Kubura akazi kubahejeje amashure;
 6. Ingorane zijanye n’ubutungane aho umutwa ahohoterwa hadakurikijwe amategeko, mbere no kwicwa akicwa bivanye n’uko yagirijwe ubusuma bwo mu mirima canke mu nzu ababishe bakaguma bidegemvya ;
 7. Ukudaserukirwa bikwiye ku Batwa mu bisata bifata ingingo ku nzego zitandukanye z’igihugu;
 8. Kuba ata nteguro ihari ya Reta igenewe iterambere ry’Abatwa kugira nabo baje ku rugero rumwe co kimwe n’abandi barundi.
 9. Amabwirizwa amwe amwe akumira Abatwa;

Aca asaba Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu c’Uburundi ibi bikurikira ati:

 1. “Mwodufasha uyu musi mukuru ukaja muyindi misi mikuru ihimbazwa mu gihugu cacu c’Uburundi, kakaba akaryo keza ku Barundi ko kubigisha guheba gukumirana ;
 2. Abatwa bakaronswa amatongo yokurima bagashigikirwa muvyo uburimyi nk’abandi Barundi;
 3. Abatwa bofashwa kuronswa uburaro bwiza kuko benshi baba mu nzu zubatse nk’ivyari vy’inyoni;
 4. Abatwa boronswa aho bakura ibumba bakoresha mu mwuga wabo wo kubumba mbere ukanatezwa imbere ;
 5. Abana b’Abatwa bohabwa ibikoresho vy’ishure, abari kuri kaminuza bakarihirwa amafaranga y’ishure no gufashwa mu bindi bakenera vyo kw’ishure;
 6. Ku rwaruka rw’Abatwa ruhejeje kaminuza, bohabwa uburyo bwo kuja kubandaniriza amashure hanze y’Igihugu, kugira ngo bagire ubumenyi buhagije bwo guteza imbere igihugu ;
 7. Abatwa bohabwa akazi mu nzego zifata ingingo nko mu mashirahamwe ya Reta canke guserukira igihugu (ambassade); Erega hari inzego umenga ni ibwishwa Son Excellence, twakwifuza gukuraho uyo muziro; Nkubu tukumva Ambassaderi w’umutwa, Buramatari w’umutwa, Musitanteri , chef de zone n’izindi nzego ntavuze ariko namwe muzi zisa n’umuziro ku Batwa”.
Uwuserukira ishirahamwe Mpuzamakungu Onu mu Burundi (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Uwuserukira ishirahamwe Mpuzamakungu Onu mu Burundi nawe yarashimiye Reta y’Uburundi kubona yafashe umugambi mwiza wo kuronsa amatongo abatayafise na cane cane abatwa.

Yarashimikiye ku ntumbero yatanzwe n’Umunyamabanga mukuru w’Ishirahamwe Mpuzamakungu Onu António Guterres mukuvuga ko « urwaruka rw’abasangwabutaka, abaguhungu n’abakobwa, boshirwa munzego zifata ingingo kuko ngo amahitamwo y’ubu, atwerekeza kuri kazoza k’ejo hazoza».

Yarangije amenyesha ko Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU hamwe n’amashami yaryo akorera mu Burundi azokwama na ntaryo ashigikira igihugu c’Uburundi mu migambi yose iza iteza imbere abenegihugu abasangwabutaka badasigaye inyumawa.

Idefire (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Ivyo birori bikaba vyari vyatanguriwe n’idefire ndende y’abatwa aho Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira ari kumwe n’abashingamateka ari bo bagiye imbere abandi.

Nyenicubahiro Umukuru wigihugu c’Uburundi Général Major Evariste NDAYISHIMIYE ari mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe abasangwabutaka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Mwomenya ko vyabaye imbonekarimwe mugihugu c’Uburundi no kw’iyi yose aho umukuru w’igihugu yishikira we nyene ubwiwe mu munsi mukuru wahariwe abasangabutaka.

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →