KAULI YA MHESHIMIWA WAZIRI WA HAKI ...

1. Mnamo Oktoba 11 ya kila mwaka, Burundi inajiunga na nchi zingine za ulimwenguni kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Msichana. Ni siku ya kujiuliza, y...

STATEMENT BY THE MINISTER OF HUMAN...

1.   On October 11 of each year, Burundi joins other countries of the world to celebrate the International Day of the Girl. It's a day of questionin...

ITANGAZO RY ‘UBUSHIKIRANGANJI BW...

Kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaza Umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ni akaryo ko kwibutsa...

DECLARATION DU MINISTERE DES DROITS...

Le 11 Octobre de chaque année, le Burundi se joint à d’autres pays du monde pour célébrer la Journée Internationale de la Fille. C’est un...

KAULI YA MHESHIMIWA WAZIRI WA HAKI ZA BINADAMU USTAWI WA JAMII NA JINSIA KUHUSU MAADHIMISHO YA SIKU YA KIMATAIFA YA MSICHANA, toleo la 2019

1. Mnamo Oktoba 11 ya kila mwaka, Burundi inajiunga na nchi zingine za ulimwenguni kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Msichana. Ni siku ya kujiuliza, ya utetezi ya mwamko na ya kujitolea kwa msichana.

Mhashimiwa Waziri wa Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia Bwana Martin NIVYABANDI akisoma tanganzo kuhusu maadhimisho ya Sikuu Kuu ya Kimataifa ya Msichana (picha na Elie HARINDAVYI)

2. Leo, msichana wa Burundi anakabiliwa na changamoto kubwa: kutomaliza masomo darasani kama inavyotakiwa, na hivyo kutofika kwa ukuaji wake halisi.

3. Siku hii inakuja wakati ambapo Serikali ya Burundi inafurahiya uwepo wa mfumo wa udhibiti na njia zinazofaa kukuza na ulinzi wa wasichana. Tunanukuu kuanzishwa kwa shule ya msingi hadi mwaka tisa  ambayo inaruhusu wanafunzi kufikia ukomavu fulani kuelewa faida za kusoma. Kwa upande mwingine, kupata ujuzi muhimu unaowawezesha kujumuishwa kikamilifu katika maisha ya kiuchumi na kijamii bila ugumu.

4. Kwa hivyo mada ya maadhimisho yaliyochaguliwa kwa mwaka huu ni: « Kuhimiza maendeleo endelevu ya msichana wa Burundi ».

5. Mada hii inawataka watendaji wote wanaofanya kazi katika uwanja wa kukuza na kulinda wasichana kuwekeza zaidi katika kukuza haki zao, kinga yao na uundaji wa mazingira mazuri kwa maendeleo yake.

6. Kwa hivyo, wakati msichana anachukuliwa sawa sawa kama kaka yake katika familia, anapata elimu bora na haki zake zinalindwa, inamruhusu kutambua ndoto zake za maisha na kuweza kushiriki vizuri katika maendeleo ya nchi na familia yake kama mama anayestahili atakapofunga ndoa.

7. Ni katika muktadha huu kwamba Serikali ya Burundi inafanya kazi ya kulinda haki za wasichana na kuinua ufahamu wao ili wawe na heshima waachane na tabia ya upotevu, ila waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo binafsi.

8. Nchini Burundi, sherehe rasmi za kuadhimisha siku kuu hiyo  zitafanyika tarehe 11 Oktoba, 2019 huko Gitega, mji mkuu wa kisiasa wa nchi yetu, katika maeneo ya  shule ya ufundi wa manesi ya Gitega.

9. Tunatoa wito kwa warundi wote kuja kwa wingi kwenye sherehe hizo hasa wakaaji wa Gitega na kuunga mkono kila msichana, aweze kupambana na Umasikini ili afike mahali pamaendeleo yake.

10. Tunawatakieni siku kuu Njema yenye furaha kwa wasichana wote

11. Asante! Mungu awakubariki!

 

STATEMENT BY THE MINISTER OF HUMAN RIGHTS, SOCIAL AFFAIRS AND GENDER AT THE OCCASION OF THE CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL, 2019 edition

1.   On October 11 of each year, Burundi joins other countries of the world to celebrate the International Day of the Girl. It’s a day of questioning, advocacy, awareness and commitment to the girl.

Martin NIVYABANDI, Minister of Human Rights, Social Affairs and Gender when reading the statement (Photo by Elie HARINDAVYI)

 2.   Today, the Burundian girl faces a major challenge: the non-completion of the school curriculum and consequently the non-arrival to her actual development. 

3.   This day comes at a time when the Government of Burundi is satisfied to have put in place a regulatory framework and mechanisms favorable to the promotion and protection of girls. We give an example of the introduction of the basic school. The merger of 6 years of primary and 3 years of high school into a single cycle that allows students to reach a certain maturity to understand the benefits of school in order to be graduated and on the other hand, to acquire the necessary skills enabling her to be effectively reintegrated into socio-economic life without difficulty. 

4.   Hence the theme of the celebration chosen for this year is: « Encourage the sustainable development of the Burundian girl ». 

5.   This theme calls on all actors working in the field of the promotion and protection of girls to invest more in the promotion of their rights, their protection and the creation of an environment conducive to His development. 

6.   Thus, when the girl receives equal treatment as her brother boy in the family receives a quality education and his rights are protected, it allows him to realize his dreams for life and to be able to participate effectively in development of the country and her family as a worthy mother after marriage. 

7.   It is in this context that the Government of Burundi is working to protect the rights of girls and to raise girls’ awareness of responsible and dignified behavior, as well as to carry out the activities of Self-development. 

8.   At the national level, the official ceremonies marking this day will take place on 11 October 2019 in Gitega, the political capital of the country, in the walls of the paramedical school of Gitega.

9.   In this regard, we make a strong appeal to everyone to come massively to these ceremonies and to make this day dedicated to the girl, the expression of an encouragement for every girl who has to fight to get to her development.

 10.    We wish a happy birthday to all the girls  

11.    Thank you! God bless you !

ITANGAZO RY ‘UBUSHIKIRANGANJI BW’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE IHIMBAZWA RY’UMUNSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE UMWIGEME, édition 2019

 1. Kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaza Umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ni akaryo ko kwibutsa, gukubitiza agatima mpembero no kwiyemeza gushigikira umwigeme.
 2. Nyakubahwa Martin NIVYABANDI, Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma itangazo ryo guhimbaza Umusi mpuzamakungu wahariwe Umwigeme imbere y’amabenyeshamakuru (ifoto na Elie HARINDAVYI)

  Muri iki gihe, umwana w’umwigeme arahura n’ingorane zitandukanye : aha twovuga nko kutarangiza amashure nk’uko vyategerezwa.

 3. Uno mwaka, uwo munsi mukuru ushitse mugihe Leta y’Uburundi iheruka gutera intabwe muguteza imbere umwana w’umwigeme. Aha twovuga nk’ishirwaho ry’ishure shingiro. Gufatanya imyaka itandatu y’amashure y’intango n’itatu y’ay’isumbuye, bituma umwigene atahura neza akamaro k’ishure no kuyabandanya gushika arngije.  Ku rundi ruhande, iyo adashoboye kuyarangiza, aba amaze kuronka ubumenyi bumutuma yitunganya neza muri kazoza kiwe gutyo agashikira iterambere.
 4. Nico gituma icivugo c’uno mwaka kivuga kiti : «Dushigikire iterambere rirama ry’umwigeme w’umurundikazi».
 5. Ico civugo gihamagarira abo bose bakorera mu gisata c’iterambere ry’umwigeme kwitaho gusumba ku muteza imbere mu bisata vyose no kubahiriza agateka kiwe.
 6. Iyo umwigeme aronkejwe indero ibereye, akitabwaho bikwiye mu muryango, akongera  agakingirwa mu gateka kiwe cokimwe na musazawe mumuryango,  bituma yitegurira neza kazoza  kiwe, gurtyo akabona gushika ku ndoto ziwe zo mu  buzima no kuzovamwo umukenyezi abushitse.
 7. Ni muri iyo ntumbero Leta y’Uburundi yahagurukiye kurwanya ico cose kiza gihungabanya agateka k’umwigeme, ikongera igahimiriza abigeme kugendera akabanga no kwitwararika  ibikorwa vyo kwiteza imbere.
 8. Hano mu gihugu cacu, ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera ku Murwa Mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega, kw’ishure ry’isumbuye ry’ubuvuzi kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu 2019.
 9. Tukaba dutumiriye abarundi bose kuzitabira ivyo birori kandi ngo bahimbaze uwo musi mukuru wahariwe umwana w’uwigeme mu kanyamuneza, batera intege umwigeme wese kugira ashikire iterambere rirama.
 10. Turipfurije umusi mukuru mwiza abana b’abigeme bose.
 11. Murakoze ! Imana Ibahezagire !

 

DECLARATION DU MINISTERE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FILLE, édition 2019

 1. Le 11 Octobre de chaque année, le Burundi se joint à d’autres pays du monde pour célébrer la Journée Internationale de la Fille. C’est une journée d’interpellation, de plaidoyer, de prise de conscience et d’engagement au profit de la fille.
 2. martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre entrain de lire la Déclaration à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de Fille

  Aujourd’hui, la jeune fille burundaise fait face à un défi important : le non achèvement du cursus scolaire et par conséquent la non-arrivée à son développement effectif.

 3. Cette journée intervient au moment où le Gouvernement se félicite d’avoir mis en place un cadre réglementaire et des mécanismes favorable à la promotion et protection de la fille au Burundi. Nous citons l’introduction de l’école fondamentale. La fusion des 6 années d’études primaires et 3 années du secondaire en un seul cycle qui permet aux écoliers d’atteindre une certaine maturité de comprendre les bienfaits de l’école afin de pourvoir choisir la continuer. D’un autre côté de se doter des compétences nécessaires leur permettant une réinsertion effective dans la vie socio-économique sans difficultés.
 4. D’où le thème de la célébration retenu pour cette année est :«Encourageons le développement durable de la fille burundaise».
 5. Ce thème interpelle tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection de la fille à s’investir davantage en faveur de la promotion de ses droits, de sa protection ainsi que de la création d’un environnement favorable à son développement.
 6. Ainsi, lorsque la fille bénéficie d’un traitement égalitaire que son frère garçon au sein de la famille, reçoit une éducation de qualité et que ses droits sont protégés, cela lui permet de réaliser ses rêves pour la vie et pouvoir participer effectivement au développement du pays et de sa famille en tant que mère digne de son nom au moment où elle aura fondé son foyer.
 7. C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Burundi s’attèle à la protection des droits de la fille et à la sensibilisation des filles en faveur d’un comportement responsable et digne, ainsi qu’à la réalisation des activités d’auto-développement.
 8. Au niveau national, les cérémonies officielles marquant cette journée auront lieu le 11 octobre 2019 à Gitega, capitale politique du pays, dans les enceintes de l’école Paramédicale de Gitega.
 9. A cet égard, nous lançons un appel vibrant à tout le monde à venir massivement à ces cérémonies et pour faire de cette journée dédiée à la fille, l’expression d’un encouragement pour chaque fille qui doit se battre pour arriver à son développement.
 10. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les filles
 11. Je vous remercie ! Que Dieu vous Bénisse !

IJAMBO RISHIKIRIJWE NA NYAKWUBAHWA UMUSHIKIRANGANJI W’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA KU MUNSI MPUZAMAKUNGU WAHARIWE ABAGEZE MU ZABUKURU, UMWAKA W’IBIHUMBI BIBIRI NA CUMI N’ICENDA

Nyakubahwa Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Martin NIVYABANDI igihe yariko arasoma itanga rijanye no guhimbaza umunsi Mukuru Mpuzamakungu wahariwe abageze muzabukuru (Photo par Elie HARINDAVYI)

 1. Umunsi Mpuzamakungu wahariwe Abageze mu Zabukuru wama uhimbazwa Igenekerezo rya mbere Gitugutu, uko umwaka utashe, mu ntumbero yo gushimangira ico Abageze mu Zabukuru batumariye twongera turabira hamwe ingorane bagiye barahura m’ubuzima.
 2. Ngaha mu Gihugu cacu, twashimye guhimbaza uwo musi mukuru ku civugo kivuga giti: « DUSHIGIKIRANE, TWIRINDE IKUMIRANA RIFATIYE KU MYAKA».
 3. Muti none Leta y’Uburundi yoba imaze gukorera iki abo bakurambere bacu? Haramaze gufatwa ingingo atari nke zo gushigikira abageze mu zabukuru, aha twovuga nk’izi zikurikira:
 • Kugiriranira amasezerano n’ibigo canke amashirahamwe yitaho abageze mu zabukuru, ivyo bikaba bituma tubaha agafashanyo (subsides) ku mwaka ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n’amazi ndetse n’ugufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gutangwa;
 • Kugendera ivyo bigo tukabironsa ibipfungurwa n’ibindi bintu vya nkenerwa;
 • Kuvuza k’ubuntu ba ntahonikora bageze mu zabukuru;
 • Kutegekaniriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru bahora ari abakozi ba Leta.
 1. Mu mwaka w’ibihumbi bibiri na cumi na kabiri (2012), Leta yarashizeho politike y’igihugu ijejwe gukingira no gutegekaniriza kazoza abenegihugu, aho tukabamenyesha ko n’umugambi ndetse n’ikigega (FAPS) bijanye bimaze gushigwaho. Ivyo navyo bikaba bijejwe kwitaho ubwa mbere abatishoboye, abageze muzabukuru nabo nyene badasigaye inyuma.
 2. Aha ntitwokwibagira kandi kuvuga icigwa cagizwe n‘Abafurera Bene Yozefu kijanye n’ugutororokanya ivyo abageze mu za bukuru bakenera mu buzima bwabo. Ico cigwa carashikirijwe icese ku mwaka uheze nk’aya mango, aho ndetse twaciye dufundikira hamwe ibikorwa nyamukuru twokora mu mwaka wose uhereye ico gihe gushika umusi tuzohimbariza uwundi musi mukuru wagenewe abakurambere bacu.  Ni naco gituma hategekanijwe uruganda rwo kurabira hamwe ivyaranguwe muri uyu mwaka uheze hisunzwe ivyo bikorwa vyari vyategekanijwe.
 3. Twagire kandi tuvuge ko iruhande y’ico cigwa, bisabwe na Leta y’Uburundi, habaye kandi icigwa co kuraba ko ibigo bishinzwe gutegekaniriza kazoza abakozi ba Leta vyoraba ingene ukubaho ku banywanyi bavyo kwokwisununura. Si ivyo gusa, bisabwe na Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu cacu Petero NKURUNZIZA, haheruka gushigwaho umugwi ujejwe kurabira hamwe ingene abagezi muza bukuru bose bo mu gihugu cacu bovuzwa k’ubuntu, tukaba turindiranye igishika ibizova muri uwo mugwi.
 1. Naho tudondaguye ibitari bike Leta ikorera abageze mu zabukuru, ntitwokwirengagiza kandi ko hakiriho abakurambere atari bake bugarijwe n’ibibazo bitandukanye aha ndetse hakaba hariho n’abo duherutse gukura mw’ibarabara bari babeshejweho n’ugusegerereza. Leta y’Uburundi yiyemeje kubandanya ikora ukwo ishoboye kugira ngo buke buke abageze mu zabukuru bagende bagira akarusho, aha tukaba twemeza tudakekeranya ko inyishu ya mbere ibereye iri muri ca gikorwa co gushigikirana mu kibano catangura ubwa mbere mu gihugu cacu mu kwezi kwa mukakaro mu mwaka w‘2017.
 2. Ngaha mu gihugu cacu, uwo munsi uzohimbazwa ku munsi wa kabiri, igenekerezo rya 01 gitugutu, mu ntara ya Muramvya muri Komine Rutegama. Kakazoba ari akaryo keza ko gushigikira abageze mu zabukuru batishoboye kurusha abandi bazoba batowe n’abajejwe intwaro aho ndetse hazoca hashikirizwa n’ivyaranguwe bikomoka ku migambi n’ibikorwa vyatunganijwe hisunzwe ya  matohoza yagizwe n’umuryango w‘abafurera “BENEYOZEFU“ bashigikiwe n’ishirahamwe “Solidarité Mondiale“ kubijanye n’ivyankerwa vya misi yose kubageze mu zabukuru.
 3. Ku bageze mu za bukuru mwese, turabipfurije umunsi mukuru mwiza!!

DECLARATION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DES DROITS DE LA PERSONNE HUMAINE, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES AGEES, EDITION 2019

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lors de la lecture de la déclaration à l’occasion de la Célébration de la Journée Internationale des Personnes Agées

 1. La Journée Internationale des Personnes Agées est célébrée chaque année le 1er Octobre afin de reconnaître les contributions des Personnes Agées et d’examiner les problèmes qui affectent leur vie.
 2. Le thème retenu au niveau national est «  UNISSONS-NOUS  POUR UNE PROTECTION SOCIALE  DE TOUS LES AGES ».
 3. Dans le cadre justement de cette protection, tout en n’étant pas exhaustif, les mesures suivantes ont été prises par le Gouvernement du Burundi :
 • La signature des conventions de partenariat avec les Centres et Associations œuvrant en faveur des personnes âgées avec comme corollaire l’octroi des subsides annuelles, le paiement des factures de l’eau et de l’électricité et l’exonération des biens et services destinés à cette catégorie en provenance de l’étranger ;
 • Visite et distributions des vivres et non vivres à ces centres et associations ;
 • L’assistance médicale aux personnes âgées vulnérables ;
 • La pension ainsi que la carte mutuelle de la fonction publique sont accordées aux retraités, etc.

4. Aussi, au cours de l’année 2012, notre Gouvernement s’est doté de la Politique Nationale de Protection Sociale et une stratégie nationale pour sa mise en œuvre est déjà en place de même que le Fonds d’Appui à la Protection Sociale « FAPS ». Cette Stratégie et ce fonds accordent une attention particulière aux groupes vulnérables en général et aux personnes âgées en particulier.

5. Notons également   que six stratégies envisageant la protection et les activités d’accompagnement en faveur des Personnes Agées ont été arrêtées le 1er octobre de l’année passée et cette année, on aura l’occasion d’évaluer les réalisations y relatives au moment des cérémonies marquant la présente journée.

6. En plus de l’étude de faisabilité pour les soins de santé gratuits au profit de toutes les personnes âgées qui a été commanditée par le Gouvernement du Burundi, ce dernier a déjà aussi recommandé aux institutions de sécurité sociale de voir dans quelle mesure améliorer la pension liée à la retraite.

7. Malgré toutes ces mesures prises par le Gouvernement, nous sommes sans ignorer qu’il y a des personnes âgées qui se trouvent encore dans des conditions très critiques et d’autres qui viennent d’être retirés de la rue. Pour toutes ces difficultés que rencontrent les personnes âgées, le Gouvernement du Burundi s’engage à ne ménager aucun effort dans la limite des moyens à sa disposition en vue de toujours leur prêter mains fortes et nous sommes convaincus que le premier remède viendra de cette solidarité locale qui a été lancée au mois de juillet 2017.

 8. Dans notre pays, cette journée sera célébrée le mardi, 01er  octobre 2019 dans la Province de Muramvya, Commune Rutegama où il sera question d’appuyer et d’assister en vivres et non vivres  les personnes âgées vulnérables identifiées et procéder également à l’évaluation des réalisations qui ont été faites durant l’année écoulée par rapport aux six stratégies arrêtées, résultant de la restitution de l’étude sur les besoins des personnes âgées réalisée par la Congrégation des Frères « BENEYOZEFU » avec le soutien de l’Organisation Solidarité Mondiale.

9. Bonne fête à toutes les personnes âgées !!

RUMONGE : les déplaces de NYARUHONGOKA se réjouissent d’être transférés dans un village de paix de MAYENGO

Par Elie HARINDAVYI

Des avancées significatives sont signalées dans le village de paix de MAYENGO, zone KIGWENA en province de RUMONGE. Les familles de ce site ne tendent pas toujours la main à toute âme  charitable come certain l’ont signalé.

Elie HARINDAVYI, Le Conseiller au cabinet du MInistère des Droits de la Personne Humaine des Affaires Sociales et du Genre et Coordonnateur de la Cellule de Communication et d’Information à l’entrée du village de paix de Mayengo

Des hauteurs des montagnes surplombant KIGWENA, le village de paix de MAYENGO offre une vue splendide. Situé du côté gauche de la route RUMONGE Nyanza-Lac, à plus ou moins 500m de la réserve forestière de KIGWENA.

 

Il héberge les déplacé des inondations de 2015 à GITAZA et NYARUHONGOKA, dans la commune MUHUTA, Province RUMONGE. Des toitures en tôles ondulées toutes blanches, transparaissent à travers les champs verdoyant de manioc. Tout autour, des palmiers à huile dominent le paysage. Bref, une vue de carte postale.

La vie est possible au niveau de ce village mais très dure pour nourrir la famille. Selon NIYONGABO Eric, Chef de colline MAYENGO rencontré dans la sous-colline D appelé site de MAYENGO, a indiqué que les habitants de ce site sont arrivés en 2018, les maisons sont construites au mois de juin 2018.

Eric NIYONGABO, Chef de Colline MAYENGO

Il a dit que la cohabitation entre les natifs et les déplacés de MAYENGO est pacifique. Les maisons  sont construites dans une parcelle de 15 sur 20 mètres. Ces habitants n’ont pas de terres cultivables.

Il a ajouté que la famine règne dans ce village suite au manque de terre cultivable. Il a enfin signalé des organisations qui ont été mobilisées par le Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du genre pour intervenir dans des actions Humanitaires.  Telles sont la croix Rouge, le PNUD, FNUAP, COPED, CARITAS, PAM, OIM, ZOA, MIPAREC et WAR CHILD.

Il a plaidé pour ces déplacés afin qu’ils aient des crédits remboursables à un taux d’intérêt raisonnable pour pouvoir exercer des activités commerciales.

 

Il demande au Gouvernement de mettre en place un marché à côté de ce village, ce qui pourra contribuer à leur auto développement.

 

Remy BITARIHO, chef de la sous colline MAYENGO D, appelé site MAYENGO ou village de paix de MAYENGO  a signalé que les habitants de ce site n’ont pas de vivres pour nourrir convenablement leurs  familles.

 

Remy BITARIHO, Chef de la Sous Colline MAYENGO D, appelé site MAYENGO ou village de paix de MAYENGO

Il a dit que tous les ménages dans ce site travaillent dans la fabrication des briques à tour de rôle.  Même les habitants d’alentours ont été impliqués dans cette activité. Il a signalé la que suite à la famine, une femme du nom de NDORERE Albertine au secours pour avoir de quoi mettre sous la dent.

 

Contacter madame Albertine NDORERE, mère de 6 enfants, a affirmé qu’elle a crié car elle souffrait beaucoup au ventre. Elle avait mis au monde et n’avait rien à manger. « C’était au mois de juillet 2018, un agent communautaire l’a assisté et une ambulance est venue de KIGUTU. Après l’examen, il a été découvert que je soufflais de l’estomac. Même à présent il arrive que je sente des douleurs quelque fois. Je me tiens». Dit-elle.

 

NDORERE Albertine remercie le Gouvernement du Burundi pour la belle maison reçue à Mayengo

Elle remercie le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère en charge des droits humains, pour avoir construit ces maisons. « A Nyaruhongoka, nous avions passé deux ans dans des tentes déchirées sur une superficie de 4 sur 5 mètres, mais voilà que nous sommes dans une parcelle large de 15 sur 20 mètres où nous cultivons des légumes et du manioc.

 

 

Fabrication des Briques dans le Village de Mayengo

Jean Marie Vianney NSABIMANA, l’Adjoint du Chef de Village de Paix de MAYENGO a aussi précisé que les habitants de ce village font des activités journalières dans des ménages voisins surtout la récolte des palmes ainsi que la fabrication des briques dans le village.  « Le défi majeur est  d’avoir du travail quotidien. Certains utilisent des ouvriers permanents, ce qui cause le chômage pour un grand nombre des habitants de ce site. Pour la fabrication des briques, nous avons 622 ouvriers, avec deux machines seulement. Nous travaillons à tour de rôle ». a dit Monsieur NSABIMANA.

 

Jean Marie Vianney NSABIMANA, l’Adjoint du Chef de Village de Paix de MAYENGO

Il a indiqué que la question de chômage et de manque de nourritures suffisantes et font défaut dans ce village.

 

Des besoins pour les habitants de ce village

Selon Remy BITARIHO, les conditions d’hygiène sont réunies dans ce village de paix de MAYENGO. «Nous avons quatre robinets  et tous les ménages possèdent des latrines. Chaque ménage à mis en place un champ de légumes de cuisine (Kitchen Garden). Mais il nous manque des terres cultivables. » Ajoute-t-il.

 

Monsieur BITARIHO demande que le Gouvernement en collaboration avec ses partenaires puisse octroyer des crédits avec un taux d’intérêt moyen à la population de MAYENGO car beaucoup d’entre eux sont habitués à pratiquer des activités commerciales.

Il a plaidé pour le marché que pourrait être mis en place à côte de ce village, sur la route RUMONGE Nyanza-Lac. « Le village de paix de MAYENGO abrite plus de 1.400 habitants dans 174 ménages, avec 425 jeunes scolarisés ajoutés à l’effectif des élèves résidents de la colline MAYENGO, nous avons besoins de plus de salles classes dans les deux établissements primaire et secondaire». A- t- il signalé.

 

Contacté le Gouverneur de RUMONGE, Monsieur Juvénal BIGIRIMANA, il a indiqué que le gouvernement du Burundi leur a attribué des maisons construites, c’est une grande chose par rapport aux autres résidents de la localité.

 

« Suite au manque de terres cultivables, des projets de développement ont été développés. Je citerais le projet d’installation de l’électricité dans ce village avec facilitation du PNUD, tous les moyens financier ont été payés » a dit Juvénal BIGIRIMANA.

 

Il a aussi indiqué que le marché moderne est en train d’être érigé à CABARA, c’est à 300 mètres de ce village. « Ce marché sera bénéfique pour les habitants de ce village ainsi que toute la population des alentours ». a-t-il ajouté.

 

Monsieur BIGIRIMANA a précisé que tous les ménages font partie des ouvriers qui fabriquent les briques et qu’une partie de leurs  salaires est retenue dans la caisse de leur épargne. Cet argent leur sera donné après le projet de construction des maisons.

 

Il a terminé en éclaircissant le projet de plantation de plantes fruitières dans ce village par la Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage de Rumonge où chaque Ménage va avoir 5 plantes fruitiers.

 

 

 

 

 

 

 

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUSHIKIRANGANJI W’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE UMUSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE ABASANGABUTAKA, UMWAKA WA 2019

Par Elie HARINDAVYI

 

Felix NGENDABANYIKWA, Umunyamabanga Ntayegayezwa mu Bushikiranganji bw’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma Itangazo

Mu mwaka w’1994, Inama Mpuzamakungu (mu ngingo yayo ya 49/214) yaremeje igenekerezo rya 09 Myandagaro nk’umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe abasangwabutaka, uwo musi mukuru ukaba uhimbazwa buri mwaka.

Intumbero y’uwo musi mukuru ni iyo gukomeza gufashanya ku rwego mpuzamakungu kugira ngo hatorwe umuti w’ibibazo abasangwabutaka bafise, na canecane nko mu bisata vy’agateka ka zina muntu, ubutungane, ibidukikije, iterambere, indero, n’amagara y’abantu.

Muri uyu mwaka w’2019, icivugo mpuzamakungu c’uyu musi ni « Umwaka wahariwe indimi z’Abasangwabutaka ». Aha iwacu mu Burundi, muri uno mwaka, uyu musi tuwuhimbaje kuri iki civugo: «  Dushigikire Abasangwabutaka mw’iterambere ».

Leta y’Uburundi yarafashe ingingo yo guteza imbere imirwi yose y’abarundi, idasize inyuma Abatwa. Ni muri iyo ntumbero Leta yafashe ingingo zo guhangana n’ibibazo Abatwa bafise mu bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu, nazo zikaba ari nk’izi :

 • Abatwa baraserukiwe mu Nama Nshingamateka na Nkenguzamateka, mu Nama ya Afirika y’ubuseruko; mu bugenduzi bukuru bwa Leta, mu murwi w’igihugu ujejwe ivy’amatongo n’ayandi matungo, mu murwi ujejwe ivyo kuvugana ukuri n’ukurekuriranira, no mu bindi

 

 • Leta y’Uburundi yararanguye imigambi y’iterambere itari mike itibagiye abatwa mu burimyi, ubworozi, kwivuza n’ibindi kugirango Abatwa ntibasigare inyuma mw’iterambere ry’igihugu. gutanga ibitungwa bitobito mu benegihugu, kwubakira Abatwa amazu meza; guha Abatwa amakarata abafasha kwivuza (CAM) ; kubafasha kwijukira kurima igitegwa c’ikawa ; kubashira mu mugambi MERANKABANDI, n’ibindi. Ariko  ingorane z’Abatwa zose ntizatorewe umuti mugabo Leta   y’Uburundi irabandanya gukora ukwo ishoboye kugirango Abatwa nabo baronke uburenganzira bwabo co kimwe n’abandi benegihugu.

Mubijanye n’iterambere rirama, tuzokwitwararika igisata c’indero mu mashure ku Batwa, na cane cane kuko ari rwo rufunguruzo rw’iterambere mu bindi bisata bitandukanye vy’ubuzima bw’igihugu. Tubasaba ariko nabo gufatana mu nda, baronderere iterambere hamwe.nibakomeze umugambi w’amashirahamwe baje hamwe n’abandi barundi kugira dushikire iterambere rirama ata n’umwe asigaye inyuma.

Turangije, twifuriza umunsi mukuru mwiza abarundi bose cane cane Abatwa, uzobera mu ntara ya Gitega ku gacimbiri Zege komine Gitega italiki 09/08/2019.

 

NI HARAMBE AGATEKA KA ZINA MUNTU  MU BURUNDI

TUGIRE UMUNSI MUKURU MWIZA W’ABASANGWABUTAKA

MU BURUNDI NO KW’ISI YOSE

 

IMANA IBAHEZAGIRE

MURAKOZE

DECLARATION DU MINISTRE DES DROITS DE L’HOMME, DES AFFAIRES SOCIALES ET DU GENRE LORS DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES

Par Elie HARINDAVYI

 

Felix NGENDABANYIKWA, Secrétaire Permanent au Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lit la Déclaration

En 1994, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire du 9 août la Journée internationale des populations autochtones (résolution 49/214), qui est célébré  chaque année.

Le but de cette décision est de renforcer la coopération internationale pour résoudre les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que les droits de l’homme, l’environnement, le développement, l’éducation et la santé.

Au niveau international, le thème de cette Journée pour l’Année 2019 est « Année internationale des langues autochtones » et au Burundi, le thème est : « Ensemble pour le développement des Peuples Autochtones au Burundi ».

Le Gouvernement du Burundi s’est engagé à assurer la promotion de tous les groupes sociaux dont les Batwa. C’est pour cela que des mesures ont été initiées pour relever certains défis rencontrés par cette communauté dans des domaines clés de la vie quotidienne.

Les Batwa sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Sénat, à l’Assemblée de l’Afrique de l’Est, à l’Inspection Générale de l’Etat, à la Commission Nationale Terres et Autres Biens, à la Commission Vérité Réconciliation et à la Commission de l’Unité nationale et ailleurs.

Le Gouvernement du Burundi  a déjà développé des projets pour faciliter une intégration effective des Batwa dans la société burundaise, notamment :

 • Appui agricole et en logement ;
 • Appui agricole (bétail), en logement ;
 • Assistance médicale (CAM) ;
 • Intégration au projet MERANKABANDI
 • La régularisation des mariages chez les familles Batwa ;

Néanmoins tous les défis en matière de développement et d’intégration des Batwa ne sont pas levés mais le Gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour faciliter aux Batwa l’accès aux mêmes droits que tout autre citoyen burundais et l’accent sera mis sur l’éducation, clé du développement

Nous invitons tous les batwa à s’impliquer dans la recherche de leur développement en envoyant leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent accéder à tous les avantages que procure la scolarisation.

Nous les encourageons à intégrer davantage le système associatif et coopératif avec la communauté burundaise pour parvenir au développement durable intégré.

Le Gouvernement reste déterminé à garantir un développement durable intégré à la communauté batwa. Nous profitons de cette occasion pour annoncer que la célébration  de la Journée Internationale des Peuples Autochtones se déroulera le 09/08/2019 à la sous colline Zege, commune et province de Gitega.

Bonne fête à la population burundaise en général et à la communauté Batwa en particulier.

Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi interpelle les Gouverneurs à faire à sauvegarder de la solidarité locale

Par Marie Goreth NIZIGIYIMANA

SE Monsieur Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi en même temps Président de la Commission Nationale de Protection Sociale(CNPS) a interpellé les Gouverneurs de faire tout ce qui est possible pour la sauvegarde de la solidarité locale tout en s’occupant  davantage des vulnérables et les personnes âgées et éradiquer le phénomène des enfants de la rue en gérant les questions sociales au niveau local lors de l’Assemblée Générale de la CNPS tenue en date du 28 juin 2019, à Gatumba en commune de Mutimbuzi , Province de Bujumbura.

SE Monsieur Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi en même temps Président de la Commission Nationale de Protection Sociale(CNPS)lors du lancement des activités de l’Assemblée Générale de la CNPS(Photo par Elie HARINDAVYI)

Cette Assemblée a vu la participation des membres des organes de la Commission, des partenaires techniques et Financiers ainsi que les acteurs du secteur de protection sociale au Burundi.

Nadine GACUTI, Gouverneur en même temps président du Comité Provincial de la CNPS en province de Bujumbura prononce un Mot d’accueil (Photo par Elie HARINDAVYI)

Nadine GACUTI, Gouverneur en même temps président du Comité Provincial de la CNPS en province de Bujumbura, qui a prononcé un mot d’accueil a fait savoir que sa province fait des progressions dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS).

Elle a ensuite indiqué que des programmes naissants visant à soutenir  les personnes vulnérables  sont en train d’être mise en œuvre dans la province de Bujumbura comme dans d’autres provinces, notamment le programme d’accès aux soins et services de santé pour les personnes âgées et les ménages vulnérables.

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre lors de son allocution (photo par Elie)

Martin NIVYABANDI, Ministre des Droits de la Personne Humaine,  des Affaires Sociales et du Genre dans son Allocution, a indiqué que  de telle rencontre s’inscrit dans le cadre d’évaluer l’effort progressif consenti par le réseau des intervenants dans la mise en œuvre de la Politique Nationale de Protection Sociale afin de dégager de nouveaux chantiers.

Par ailleurs, il importe de prendre le temps de mesurer le chemin parcouru, d’analyser les enjeux du moment et surtout d’envisager la voie la meilleure pour poursuivre la mise en œuvre des programmes prioritaires tels que définis dans la stratégie de mise œuvre de la PNPS validée en 2015, a-t-il martelé.

Il a en plus signalé que dans le but de renforcer et promouvoir  la solidarité, la journée dédiée à la solidarité nationale a été  instituée et que depuis longtemps des bonnes actions de solidarité ont caractérisé la population burundaise au niveau des communautés locales et même religieuses.

Madame Villar Virginia, Représentant et Directeur –pays du PAM en tant que chef de File des partenaires en matière de protection sociale au Burundi (photo par Elie HARINDAVYI)

Madame Villar Virginia, Représentant et Directeur –pays du PAM en tant que chef de File des partenaires en matière de protection sociale au Burundi, dans son allocution a  remercié le Président de la République du Burundi pour son attachement à la protection de la population, en témoignent les mesures prises par le Gouvernement en la matière.

Elle a précisé également que la volonté politique en matière de protection sociale se démontre en plus par le lien existant entre la PNPS et le Plan Nationale de Développement (PND), nettement discernable  dans le domaine de l’assurance sociale, de l’éducation et de l’agriculture.

Bien plus, elle   s’est engagée, à soutenir les priorités claires et bien définies du secteur de protection sociale au Burundi, notamment la mise en place du Registre sociale unique et la Couverture santé universelle.

Elle a enfin invité tous les autres partenaires à soutenir la protection sociale en finançant les programmes et projets élaborés dans le contexte du pays et ainsi renforcer la collaboration locale et internationale.

Pierre NKURUNZIZA, Président de la République du Burundi, a rappelé que la protection sociale est l’une des préoccupations majeures du Gouvernement tout comme elle s’inscrit dans le PND 2018-2027.

Pour ce faire, il  a insisté sur les mesures de protection sociale  qui ont été prises depuis plus d’une dizaine d’années pour protéger les catégories les plus vulnérables de la population , notamment la prise en charge des soins de santé pour les mères qui accouchent et les enfants de moins de cinq ans, la gratuité scolaire à l’école fondamentale, les cantines scolaires, le démarrage des nouveaux programmes de prise en charge en soins et services de santé des ménages vulnérables et des personnes âgées , l’opérationnalisation du projet d’Appui aux Filets sociaux  « MERANKABANDI »  sans oublier les innovations en cours dans le cadre de renforcement du sous -secteur de l’assurance  sociale contributive comme  la révision du code de sécurité sociale qui va désormais  devenir le code de protection sociale intégrant le  secteur informel et rural, les études actuarielles, les analyses institutionnelles, organisationnelles fonctionnelles et financières visant l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des organismes de sécurité sociale existants.

Tout en se félicitant sur les étapes déjà franchies, le Président de la Commission n’a pas manqué de remercier tous les acteurs dans le domaine de protection sociale qui mettent en œuvre les actions de promotion.

Après le lancement des travaux de cette Assemblée Générale, deux présentations ont été respectivement faites par le Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection Sociale et le Directeur Technique.

Arcade NIMUBONA, Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection Sociale(photo prise par Elie HARINDAVYI)

Arcade NIMUBONA, Secrétaire Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection Sociale a exposé sur l’état de la mise en œuvre des recommandations issues de la 4ème Assemblée Générale de la CNPS, les actions concrètes  ainsi que les réalisations en rapport avec ces recommandations.

Dans sa présentation, il a souligné quelques défis rencontrés au cours de l’année écoulé.

Docteur Paul Claudel RUBEYA, Directeur Technique au SEP/CNPS a  relaté les points suivants de la stratégie de mise en œuvre de la PNPS : l’impact global, les  effets et les résultats, les indicateurs clés, les contraintes  et les  défis ainsi que l’approche de solutions.

Il a insisté sur le processus de mise en œuvre de cette stratégie qui nécessite la synergie des acteurs et qui demande un suivi renforcé dans l’objectif d’arriver sur l’impact global.

Vue partielle des participants(photo par Elie HARINDAVYI)

Après ces présentations, les participants ont  pu échanger sur les réalités du secteur de protection sociale et émettre quelques recommandations qui vont guider la Commission cette année 2019-2020.Les principales recommandations émises sont les suivantes :

 1. Relancer le processus de la couverture sanitaire universelle;
 2. Amorcer le processus de mise en place du registre social unique et identifier  les étapes à suivre;
 3. Rendre effective la prise en charge des personnes vulnérables à travers la solidarité locale;
 4. Veiller au strict respect de la réglementation en vigueur sur le visa statistique : Décret N°100/261 du 31 octobre 2013 portant institution du visa statistique  et de l’avis d’éthique pour les enquêtes statistiques et recherches biomédicales et comportementales au Burundi
 5. Poursuivre l’exploitation de stratégies de mobilisation des fonds dégagées par l’étude sur les financements innovants du secteur de la protection sociale;
 6. Veiller au strict respect de la loi (Code du Travail et Code de la Sécurité Sociale) régissant l’affiliation des Employeurs aux Institutions de Sécurité Sociale ;
 7. Favoriser la mise en place des sections mutualistes dans les communes qui n’en ont pas encore ;
 8. S’assurer que les régimes assurantiels du secteur de la santé couvrent seulement leurs cibles ;
 9. Actualiser l’ordonnance des tarifs des prestations servies  par  la MFP;
 10. Faire un plaidoyer pour l’extension du Projet d’Appui aux Filets Sociaux MERANKABANDI;
 11. Etendre la couverture de la sécurité sociale au secteur informel;
 12. Renforcer les organisations de l’Economie Solidaire;
 13. Renforcer le cadre de concertation des parties prenantes du secteur de la protection sociale de la santé.

Signalons que la Commission Nationale de Protection Sociale a été mise en place par le  Décret n° 100/237 du 22 août 2012 portant création, organisation, missions et fonctionnement de la Commission Nationale de Protection Sociale.