25 février 2024

Ubushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira bwaratunganjije kuri wa 17 nzero 2024, umunsi wahariwe kumenyekanisha ivyaranguwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro Ingingo 1325 y’akanama kajejwe amahoro n’umutekano k’ishirahamwe mpuzamakungu ONU

Ubushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira bwaratunganjije, kuri uyu wa 17 nzero 2024, mu ntara ya Makamaba, komine Mabanda, neza na …

Ubushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira bwaragendeye abenegihugu bafise amikoro make bo  ku mutumba Rwamvura, komine Kigamba y’intara ya cankuzo

Ubushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira bwaragendeye ku wa 29 kigarama 2023, abenegihugu bafise amikoro make bo  ku mutumba Rwamvura, komine …

Le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre a octroyé une aide des vivres à 61 structures de prise en charge des enfants

Le Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre a octroyé une aide des vivres à …

Imashini zikanya amavuta y’ibigazi n’izimena imise, Imashini ikora isabuni hamwe n’ibindi ibikoresho mperekeza vyarashikirijwe icese amakoperative atatu yo mu ntara ya Rumonge

Ubushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira bufadikanije n’ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere PNUD, bwarashikirije icese kuwa 21 kigarama 2023, abanywanyi b’amakoperative atatu …

Une séance de sensibilisation à l’endroit des acteurs communautaires sur la disponibilité et l’utilisation des services de prise en charge des victimes des Violences Basées sur le Genre (VBG) a été organisée à Gitega

Dans le cadre de la Campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, lancée le 27 novembre 2023 à …

Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira yaragendeye abenegihugu bafashwe mu mugongo n’Umugambi Merankabandi bo mu ma komine ya Makebuko na Bugendana zo muntara ya Gitega

Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira, Nyakwubahwa Imelde Sabushimike, ari kumwe n’Umuhuzabikorwa w’umugambi Merankabandi, Umuyobozi Mukuru ajejwe Gushigikirana hamwe na Buramatari …