12 août 2022

Ihuriro ry’abakenyezi rirafasha gutsimbataza amahoro n’umutekano

Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe na nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganjio wo Gushigikirana, Imibano, Agatekla ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira kuri uyu wa Kane Igenekerezo rya 17 Ruhuhuma mu nama yo kurabotra hamwe na ba Buramatari, ba Musitanyeri bose hamwe n’abarongoye ubuyobozi bw’iterambere ry’ingo n’ikibano mu ntara zose yabereye i Gitega.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganjio wo Gushigikirana, Imibano, Agatekla ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Yisunze ibwirizwa n° 100/26 ryo kuwa 15 ruhuhuma 2017 risubiramwo ibwirizwa n° N°100/306 ryo kuwa  21 munyonyo 2012 rishiraho kandi rigatanga intumbero y’ingene ihuriro ry’abakeyezi ritunganijwe kandi rikora mu Burundi, Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE  yamenyesheje ko urwo urwego ari mpanuzwajambo rwashizweho na Reta y’Uburundi kugirango rutange intumbero kandi rwegeranye ivyiyumviro vy’abakenyezi n’abigeme bo mubisata vyose bigize igihugu cacu c’Uburundi.

Yarongeye aravuga kandi ko iryo huriro rituma abakenyezi bahurira hamwe bakungurana ivyiyumviro ku bijanye no kwubahiriza agateka k’abo biciye mu guserukirwa mu bibanza bifatirwamwo ingingo no mu nzego zo gutsimbataza amahoro n’umutekano, mu gushigikira imigambi yo kwiteza imbere no kurwanya ico cose coza gikumira umukenyezi.

Ati : « Rirafasha kandi gutsimbataza amahoro n’umutekano, rigatuma haba gusubiza hamwe hagati ya bamwe n’abandi, maze iterambere rikiyongera mu kibano ».

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganjio wo Gushigikirana, Imibano, Agatekla ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira ari kumwe n’umuhanuzi wa Buramatari ajejwe Imibano Samuel NININAHAZWE (ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nyakubahwa Umushikiranganji Imelde SABUSHIMIKE  yaribukije abari aho ko Ibikorwa vy’ihuriro ryabakenyezi vyatangujwe icese mu birori vyo guhimbaza Umunsi Mukuru Mpuzamakungu wahariwe Umukenyezi wo mu mwaka W’2013, kuwa 8 Ntwarante 2013 i Bugenyuzi, mu ntara ya Karusi.

Umushikiranganji SABUSHIMIKE akaba yarabasiguriye neza ko Mu ntango, abagize urwo rwego bari bafise ikiringo c’imyaka ibiri gusa, ariko mw’ibwirizwa 100/26 ryo kuwa 15 ruhuhuma 2017 risubiramwo ibwirizwa n° N°100/306 ryo kuwa  21 munyonyo 2012 rishiraho kandi rigatanga intumbero y’ingene ihuriro ry’abakeyezi ritunganijwe kandi rikora mu Burundi mu ngingo yarya ya 15, agace kambere, yerekana ko abagize urwo rwego batorerwa ikiringo c’imyaka 4 bakisubiriza rimwe gusa. Aroronga ata : « Ni naco gituma mu mwaka w‘2015, hari kuba amatora ajanye no gusubiriza  abarugize, ariko hari hategekanijwe amatora y’igihugu, ari naco gituma ayo matora yo gusubiriza abagize urwego rw’Ihuriro ry’Abakenyezi mu Burundi tutashoboye kuyatunganya. »

Bamwe mu bitavye iyo Nama (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nyakubahw Umushikiranganji ajejwe Gushigikirana akaba yatanze umuco w’icatumye Mu mwaka w ‘2017, Reta y’Uburundi yongereza  ikiringo c’abagize urwo rwego kiva ku myaka 2 kija myaka 4 kani ko ico kiringo cari congewe caheranye n’umwaka w’2021.

Aca avuga ko ari muri iyo ntumbero  muri uno mwaka Reta y’Uburundi ibicishije mu Bushikiranganji bujejwe Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina Muntu n’Iterambere Ridakumira, itegekanya gutunganya amatora yo gusubiriza abagize urwego rw’Ihuriro ry’abakenyezi mu Burundi.

Abaitavye iyo nama (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Abari bitavye iyo nama, bakaba baratereye cane integuro y’ingene amatora yo gusubiriza abagize ihuriro ry’abakenyezi mu rurundi yotonganywa neza, akaba mu kiringo kitarenze indwi zibiri, gutyo Umusnsi mukuru w’abakenye wama uba igenekerezo rya 8 ntwarante uko umwaka utashe, uzogere habonetse inzego nshasha zigize iryo huriro kuva ku mitumba gushika muntara ndetse no kurwego rw’igihugu.

Umuhanuri wa Buramatari w’intara ya Gitega ajejwe Imibano Nininahazwe Samuel (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Mw’ijambo ry’ikaze ryashikirijwe n’umuhanuri wa Buramatari w’intara ya Gitega ajejwe Imibano Nininahazwe Samuel, yaramenyesheje ko Uruhara twabakenyezi ari ntangere mw’iterambere ry’igihugu n’iry’imiryango.

Akaba nkandi yarashimiye cane Nyakubahwa Umushikiranganji ajejwe Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina Muntu n’Iterambere Ridakumira kubona iyo bashimye ko yobera mu ntara ya Gitega, ati ni Intara itekanye kandi abanegihugu bari ku kivi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu burimyi na burya uno mwaka reta y’uburundi yawuhariye uburimyi.

Yarangeye eramenyesha abari aho abarongoye intara bamaze imisi bagendera amakomine aho biyumviye ibibazo bibaraje ishinga, ikiza ubwambere hakaba ari igisata c’ubutungane.

Abitavye Iyo Nama (ifoto na Elie HARINDAVYI)

Mwomenya ko Ihuriro ry’abakenyezi mu Burundi rigizwe  Abakenyezi 15 Ku rwego rw’imitumba canke amakaratiye, 5  ku rwego rw’amakomine, 5 ku rwego rw’intara  n’100 Ku rwego  rw’igihugu bagizwe n’abo batanu batanu bo miu ntara zose hongewemwo abandi bakeya kugira ivyiyumviro bitandukanye bishirwe hamwe.

Abo bagize Ihuriro ry’Abakenyezi ku rwego rw’igihugu barahura bakitorera abakenyezi 5 bagize ibiro vy’urwego rw’igihugu.

 

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →