3 juillet 2022

ITANGAZO RY ‘UBUSHIKIRANGANJI BW’AGATEKA KA ZINA MUNTU, IMIBANO N’ITERAMBERE RIDAKUMIRA RYEREKEYE IHIMBAZWA RY’UMUNSI MUKURU MPUZAMAKUNGU WAHARIWE UMWIGEME, édition 2019

 1. Kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu Uburundi burifatanya n’amakungu mu guhimbaza Umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ni akaryo ko kwibutsa, gukubitiza agatima mpembero no kwiyemeza gushigikira umwigeme.
 2. Nyakubahwa Martin NIVYABANDI, Umushikiranganji w’Agateka ka Zina Muntu, Imibano n’Iterambere Ridakumira Igihe yariko arasoma itangazo ryo guhimbaza Umusi mpuzamakungu wahariwe Umwigeme imbere y’amabenyeshamakuru (ifoto na Elie HARINDAVYI)

  Muri iki gihe, umwana w’umwigeme arahura n’ingorane zitandukanye : aha twovuga nko kutarangiza amashure nk’uko vyategerezwa.

 3. Uno mwaka, uwo munsi mukuru ushitse mugihe Leta y’Uburundi iheruka gutera intabwe muguteza imbere umwana w’umwigeme. Aha twovuga nk’ishirwaho ry’ishure shingiro. Gufatanya imyaka itandatu y’amashure y’intango n’itatu y’ay’isumbuye, bituma umwigene atahura neza akamaro k’ishure no kuyabandanya gushika arngije.  Ku rundi ruhande, iyo adashoboye kuyarangiza, aba amaze kuronka ubumenyi bumutuma yitunganya neza muri kazoza kiwe gutyo agashikira iterambere.
 4. Nico gituma icivugo c’uno mwaka kivuga kiti : «Dushigikire iterambere rirama ry’umwigeme w’umurundikazi».
 5. Ico civugo gihamagarira abo bose bakorera mu gisata c’iterambere ry’umwigeme kwitaho gusumba ku muteza imbere mu bisata vyose no kubahiriza agateka kiwe.
 6. Iyo umwigeme aronkejwe indero ibereye, akitabwaho bikwiye mu muryango, akongera  agakingirwa mu gateka kiwe cokimwe na musazawe mumuryango,  bituma yitegurira neza kazoza  kiwe, gurtyo akabona gushika ku ndoto ziwe zo mu  buzima no kuzovamwo umukenyezi abushitse.
 7. Ni muri iyo ntumbero Leta y’Uburundi yahagurukiye kurwanya ico cose kiza gihungabanya agateka k’umwigeme, ikongera igahimiriza abigeme kugendera akabanga no kwitwararika  ibikorwa vyo kwiteza imbere.
 8. Hano mu gihugu cacu, ibirori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru bizobera ku Murwa Mukuru wa Politique mu ntara ya Gitega, kw’ishure ry’isumbuye ry’ubuvuzi kw’igenekerezo rya 11 Gitugutu 2019.
 9. Tukaba dutumiriye abarundi bose kuzitabira ivyo birori kandi ngo bahimbaze uwo musi mukuru wahariwe umwana w’uwigeme mu kanyamuneza, batera intege umwigeme wese kugira ashikire iterambere rirama.
 10. Turipfurije umusi mukuru mwiza abana b’abigeme bose.
 11. Murakoze ! Imana Ibahezagire !

 

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →