23 juin 2024

Reta Mvyeyi kandi Nkozi iritayeho abana bimwe bishimishije

Kuri uyu wambere Igenekerezo rya 29 munyonyo 2021, i Bugarama mu ntara ya Muramvya niho hahimbazwa umusi mukuru wahariwe agateka k’umwana.

Abateye iteka ivyo birori (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na Nyakubahwa Denise NDADAYE, Icegera cambere c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka arikumwe na Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira hamwe n’uwuserukira ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF mu Burundi.

Bamwe mu bana bari bitavye ivyo birori (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Ivyo birori bikaba vyaranzwe no gushikiriza ibibondo ubuzima babayemwo bakiri bato, gutyo ngo nabo babone kwihanganira ibibagora ariko bihe intumbero y’ubuzima

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira yabamenyesheje ko nawe hari vyinshi vyamugoye akiri muto, nko kubura abavyeyi, kuvukira mu muryango ukenye, no kubura ibifungurwa bikwiye, agafungura ari uko abanje gutembereza inkono babumye, ariko kubera yari yihaye intubero, ntacabijije ko ayishikako, akarangiza amashure y’isumbuye na Kaminuza, none ubu ni Umushikiranganji.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE Akaba yarabahaye impanuro zitari nke, harimwo kugira indero runtu ifatiye ku kwubaha ababaruta, kandi bagire icizere c’ubuzima kuko ngo Reta mvyeyi kandi Nkozi ibafitiye imigambi myiza myinshi.

Nayo mu migambi Reta iriko irangura ibicishije mu Bushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira mu ntumbero yo gukingira agateka k’abana, Nyakubhwa Imelde SABUSHIMIKE yamenyesheje ko:

  • hariho umugambi w’igihugu Leta iheruka gushiraho ujanye no gukinga no kugwanya ko abana baba mw’ibarabara mu kubajana mu miryango baje bavamwo no kubegereza ikibano.  Uwo ukaba uriko urashirwa mu ngiro.
  • hari umugambi w’igihugu ujanye no gukura abana mu bigo canke mu marerero bakajanwa mu miryango yabo canke mu miryango mirezi ibicishije mu mugambi “Umwana Mu Muryango (UMMU)”.
  • hari umugambi wo gukwiragiza amakomite akingira abana ku mitumba itandukanye kuko gushika ubu haracariho imitumba idafise ayo makomite.
  • Yarongeye aramanyesha ko bariko barahimiriza kandi abenegihugu kuja mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana kugira imiryango ironke akaryo ko kurangura imigambi mitomito yo kwiteza imbere, gutyo bashobore kuronka amikoro n’abana babone kwitabwaho mu miryango.
Denise NDADAYE, Icegera cambere c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nawe Denise NDADAYE, Icegera cambere c’Umukuru w’Inama Nkenguzamateka yari yaserukiye Reta muri ivyo birori, yamenyesheje ko yavukiye mu muryango ukenye ku mutumba Murama, Komine Nyabihanga intara ya Mwaro yahoze ari Muramvya, ariko ko ubuzima butaboroheye na cane cane biturutse ku mvo za politike igihugu cacu cahitiyemwo.

Ati igihe musazawe NDADAYE Melchior yagandagurwa n’abansi ba Demokarasi, vyaciye vyunyuka haba mu mashure no mu kazi kubera iryo zina ryo kwitwa NDADAYE.

Mu bikuru bikuru yashikirije biriko birangurwa na Reta y’Uburundi ariyo Reta Mvyeyi kandi Nkozi, ibicishije mu Bushikiranganji bwo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka zina muntu n’Iterambere Ridakumira, yarakoze kandi ibandanya ikora utwigoro tutari duke kugira agateka k’umwana mu Burundi karushirizeho guter’imbere.

Aha akaba yavuze nko gushiraho amategeko, amapolitike hamwe n’inzego zikingira abana.

Mu bijanye n’amategeko hamwe na politike, Nyakubahwa Denise NDADAYE yamenyesheje ko Uburundi bwashize umukono ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka k’umwana ariyo nayo bari baramutse bahimbaza kuri uwo musi.

Ati Bwarashize umukono kandi ku masezerano ya Afrika yerekeye agateka no kubaho neza kw’abana, batibagiye itegeko rikingira abagendana ubumuga hamwe n’amasezerano yerekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina.

Yongeye avuga ko Iruhande y’amategeko ku gwego mpuzamakungu, Uburundi bwitoreye ayandi mategeko n’amapolitike ku gwego rw’igihugu akingira akongera akubahiriza agateka k’umwana:  ibwirizwa nshingiro ry’Uburundi, politike y’igihugu ikingira abana (Politique Nationale de Protection de l’Enfant 2020-2024), itegeko ryerekeye ingo n’imiryango, itegeko mpana vyaha, itegeko ryerekeye ingene imanza zikurikizwa harimwo n’iz’abana, n’ayandi.

Ku vyerekeye inzego zikingira abana, yashimikiye ahanini kw’ishirwaho ry’igisata kijejwe abana n’imiryango (Département de l’Enfant et de la Famille) gikukira ubushikiranganji bujejwe gushigikirana, Ihuriro ry’abana mu Burundi(FONEB) kuva ku gwego rw’imitumba gushika ku gwego rw’igihugu, Amakomite akingira abana (CPE) nayo nyene ari kuva ku rwego rw’imitumba gushika ku rwego rw’igihugu, ikigo kijejwe umuhora 116 utariha, abana bashobora guhamagarako ku buntu kugira bashikirize ingorane z’abo, ibisata bijejwe iterambere ry’ingo n’imibano  (DPDFS) biri mu ntara zose no mu makomine yose, ibisata bijejwe abana biri mu bushikiranganji bujejwe umutekano (Police des mineurs) n’ubushikiranganji bw’ubutungane (Justice pour mineur ) , n’ibindi.

Nyakubahwa Denise NDADAYE yarongeye aramenyesha ko hari n’izindi nzego nyene z’igihugu mu vyo zikora usanga harimwo gukingira agateka k’abana. Uturorero akaba yatanze: Ubushikiranganji butandukanye, inama nshingamateka n’inama nkenguza mateka, ibiro vy’umuhuza w’abarundi  hamwe n’umurwi wigenga w’igihugu ujejwe agateka ka zina muntu muri rusangi cane cane ak’umwana tutibagiye amashirahamwe yigenga  aharanira agateka k’umwana.

Uwuserukira ishirahamwe UNICEF mu Burundi (ifoto na Elie HARINDAVYI)

Uwuserukira ishirahamwe UNICEF mu Burundi nawe, yamenyesheje ko yavukiye mu gihugu ca Kameruni, ko kuva akiri muto bitamworoheuye na gato, kuko yarezwe na mama wiwe w’umwarimukazi, ariko yaragize inguvu naho ubuzima butari bwiza cane, gushika arangize kaminuza na doctorat, ati :”none ubu raba ni jewe nserukira UNICEF mu Burund”i. Yamenyesheje ko iryo shirahamwe rizokwama na ntaryo rishigikira Reta mu migambi yayo ikingira agateka k’abana.

Umwana w’umuririmvyi yahoze mw’ibarabara (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Umwana yahoze mw’ibarabara akaba ubu  ari umuririmvyi rurangiranwa, yaciye areresha ivyo birori mu kuririmba indirimbo zakunzwe cane.

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira ariko aratamba hamwe n’abana (ifoto na Elie HARINDAVYI)

Nyakubahwa Imelde SABUSHIMIKE, Umushikiranganji wo Gushigikirana, Imibano, Agateka ka Zina muntu n’Iterambere Ridakumira ari kumwe n’abo banyacubahiro bari bateye iteka ivyo birori, baciye bifatanya n’ibindo mu gutamba izo ndirimbo.

Ifoto y’Umuryango (Ifoto na Elie HARINDAVYI)

Barangirije mu gufata ifofo y’Umuryango bari mu kanyamuneza ntangere.

Mwomenya ko uwo musi mukuru wahuriranye  n’isabukuru y’imyaka 75 ishirahamwe Unicef rimaze rishinzwe.

 

Elie HARINDAVYI

Le Coordonnateur de la Cellule de Communication et d'Information du Ministère des Droits de la Personne Humaines, des Affaires Sociales et du Genre

Voir tous les articles de Elie HARINDAVYI →